TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

SÖHBETDEŞLIK

Çary Berdiýew – sungata aşyk ynsan

Hormatly okyjylar! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynda guraýan söhbetdeşlikleriniň bu gezekki myhmany Türkmenistanyň halk artisti Çary BERDIÝEW. Çary aga, söhbetdeşlik etmek teklibimizi kabul edendigiňiz...

Sahydursun Hojakowa – sungatyň saýrak bilbili

Sungat – bu ajaýyp dünýä. Bu dünýäde tanalmak, bu ýolda ýol almak her bir sungata höwesek adam üçin uly abraýdyr. Biz hem sungat dünýäsinde öz...

Atajan Berdiýew – sungatyň aşygy

Hormatly okyjylar! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynyň indiki myhmany Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. – Atajan aga,...

Maýa Weligylyjowa  – wysalyna gowşan arzuw

Ata Watan Eserleri
Sungat-bu jadylaýjy gudrat, añrysyna ýetme ýok. Bu gudratdan gör-bak näçe adam lezzet alýar. Daşyndan synlanyñda, seni özüne maýyl edýän teatr sungatynyñ içinde gaýnap joşýan aktýorlar...

Ilçi Lýusia Uaýld: 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasynda möhüm sene

Türkmenistan döwletimiz dünýäniň köp sanly ýurdy bilen özara bähbitlilik, deňhukuklylyk hem-de parahatçylyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär. 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen ençeme döwletiň arasynda ýola...

Atajan Tagan – zehinden zyýada zehin

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýty üçin geçirýän söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany ýurdumyzda we dünýäde söýlüp okalýan meşhur ýazyjy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Atajan...

Halbike Dowyýewa – sahnada taplanan zehin

Hormatly okyjylar! Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýty üçin medeniýet işgärleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu gezekki söhbetdeşimiz Magtymguly adyndaky milli sazly drama...

Aýsoltan Kowusowa: “Teatr – bu meniň üçin nusga, ýol-ýörelge”

Ata Watan Eserleri
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýty üçin geçirýän söhbetdeşliklerimiziň nobatdaky myhmany Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýsoltan KOWUSOWA....