Category : SÖHBETDEŞLIK

SÖHBETDEŞLIK

Jemile ŞASAPAROWA: Kalbymyň namasy aýdym-sazymda

Jemile ŞASAPAROWA: Kalbymyň namasy aýdym-sazymda,                                         Ömrümiň manysy sungat ýolumda.  Bu iki setiri şygar edinen türkmen ýaş aýdymçy sazandalar häzirki wagtda döredijilik ýoluny has-da rowaçlandyrýarlar....
SÖHBETDEŞLIK

Maýsa Myradowa: ýaşlygyma ýoldaş bolan sungatym

Ynsanyň ruhy taýdan seýislenmeginde aýdym-saz sungatynyň ähmiýeti örän uly bolup durýar. Durmuşdan üzňe bolman bir ugur, hünär, kär bilen öz isleglerini we il-günüň isleglerini kanagatlandyrmaga...
SÖHBETDEŞLIK

Resulkary Saparow: arzuwlar üçin her gün öwrenmäge dowam etmeli

Hormatly okyjylarymyz! Ýakynda dünýäniň iň meşhur kompaniýalaryň biri bolan “Meta” kompaniýasynda programma inženeri bolup zähmet çekýän ildeşimiz Resulkary SAPAROW bilen sanly ulgamyň üsti bilen gysgaça...
SÖHBETDEŞLIK

Güljemal Taýlyýewa: Sungat – durmuşa bolan höwesim

Ata Watan Eserleri
Bagtyýar zamanda bagtly talyp, joşgunly sazanda, ýüregi buýsançly şahyr ýa-da aýdymçy bolmak neneň ajaýyp. Ynsan kalby joşanda döredijilik peýda bolýar. Ol döredijilik bolsa ynsanyň kalbyndan...
SÖHBETDEŞLIK

Tikgi we Potdyş: “Gülki uzak ömrüň syry”

Gülki hemişe ynsana lezzet bagyş edýän, ony ýaşardýan, saglygyna hemişe oňyn täsir edýän Allatagalanyň bize beren peşgeşidir. Gülküsiz durmuşyň gyzygy bolmaýandygy her birimize mälim hakykatdyr....
SÖHBETDEŞLIK

Sahydursun Hojakowa – sungatyň saýrak bilbili

Sungat – bu ajaýyp dünýä. Bu dünýäde tanalmak, bu ýolda ýol almak her bir sungata höwesek adam üçin uly abraýdyr. Biz hem sungat dünýäsinde öz...
SÖHBETDEŞLIK

Atajan Berdiýew – sungatyň aşygy

Hormatly okyjylar! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtynyň indiki myhmany Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy, Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. – Atajan aga,...
SÖHBETDEŞLIK

Maýa Weligylyjowa  – wysalyna gowşan arzuw

Ata Watan Eserleri
Sungat-bu jadylaýjy gudrat, añrysyna ýetme ýok. Bu gudratdan gör-bak näçe adam lezzet alýar. Daşyndan synlanyñda, seni özüne maýyl edýän teatr sungatynyñ içinde gaýnap joşýan aktýorlar...
SÖHBETDEŞLIK

Ilçi Lýusia Uaýld: 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen Beýik Britaniýanyň arasynda möhüm sene

Türkmenistan döwletimiz dünýäniň köp sanly ýurdy bilen özara bähbitlilik, deňhukuklylyk hem-de parahatçylyk ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär. 2022-nji ýyl Türkmenistan bilen ençeme döwletiň arasynda ýola...
SÖHBETDEŞLIK

Atajan Tagan – zehinden zyýada zehin

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýty üçin geçirýän söhbetdeşliklerimiziň bu gezekki myhmany ýurdumyzda we dünýäde söýlüp okalýan meşhur ýazyjy, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Atajan...
SÖHBETDEŞLIK

Halbike Dowyýewa – sahnada taplanan zehin

Hormatly okyjylar! Biz “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýty üçin medeniýet işgärleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu gezekki söhbetdeşimiz Magtymguly adyndaky milli sazly drama...