TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň Bellige alyş we synag bölümçesiniň Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk...

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri
Pasport we nusgasy (25-45 ýaş suratlary hökman) Sürüjilik synag ýazmajy Lukman barlaglarynyň kepilnamasy (083 görnüşli lukmançylyk kepilnama) Arakhorlygyň we Ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden kepilnama...

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri
16 ýaşa ýetip ilkinji gezek pasport alýan raýatlar üçin: Dogluş hakynda şahadatnama. Ene-atasynyň ýa-da ýeke-täk enesiniň, atasynyň pasporty we nusgasy. Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý...

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Ata Watan Eserleri
Satmak – satyn almak şertnamasyny ýazdyrmazdan öň: Awtoulagy Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokatlaryndan awtoulagy gözden geçirmeli. Awtoulagy satýan raýatyň awtoulagyň bellige...

Garpyz güni

Ata Watan Eserleri
3-nji awgustda dürli ýurtlar ýakymly baýramçylygy – Garpyz gününi belleýärler. Bu baýramçylyk gözbaşyny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan alyp gaýdýar, bu ýerde Milli Garpyz güni hökmünde bellenilýär....

Türkmenistanda temmäki önümleri üçin goşmaça tölegleriň möçberi ýokarlandy

Ata Watan Eserleri
«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna girizilen goşmaçalara we üýtgetmelere laýyklykda, ýurdumyza getirilýän temmäki önümlerine gümrük bahasynyň 93 göterimi, emma 1 gutusy üçin azyndan ABŞ-nyň 4...

Dünýäniň iň uly ösümligi tapyldy

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki iň uly ösümligi tapyldy. Onuň ýaşy 4500 ýyl diýlip kesgitlenýär we onuň ululygy 20000 futbol meýdançasyna deňdir. Dünýäniň iň uly ösümligi Awstraliýanyň kenarlaryndan tapyldy....

Awtobus töleglerini bank karty arkaly tölemek mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäheriçi ulaglarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýolagçylara edilýän ulag hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Aşgabat şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglarynda ýol tölegini Türkmenistanyň...