Category : PEÝDALY MASLAHAT

PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň raýatynyň pasporty: Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Baş Redaktor
“Migrasiýa hakynda” we “Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda” Türkmenistanyň Kanunlaryna hem-de “Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda çykaran 720-nji...
PEÝDALY MASLAHAT

Daşary ýurtda okaýanlar üçin harby gulluk barada soraglara jogaplar

Baş Redaktor
Harby gulluk barada okyjylarymyzdan gelýän soraglary hasaba alyp, www. milligosun.gov.tm saýtyndaky maglumatlary Size ýetirýäris.  Şonda esasan hem daşary ýurtda  we ýurdumyzda bilim alýan talyplary gyzyklandyrýan...
PEÝDALY MASLAHAT

TÜRK PEÝNİRLERİ

Ajaýyp tagamlary we köpdürlüligi  bilen gözüňi dokundyrýan türk aşhanasy, ýurduň ähli sebitinde taýýarlanýan peynirleri bilen özüne bendi edýär. Ýurduñ sebitlerindäki howanyň birmeňzeş dälligi, ýagny biodürlüligi bu...
PEÝDALY MASLAHAT

Notariuslaryň sanyny we iş çägini kesgitlemegiň tertibi kesgitlendi

«Notariuslaryň sanyny we iş çägini kesgitlemegiň tertibini tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Adalat ministriniň 2023-nji ýylyň 26-njy iýulynda çykaran 41-iş belgili buýrugyna laýyklykda, notariuslaryň sanyny we iş...
PEÝDALY MASLAHAT

Resminamalary kanunlaşdyrmak: Legalizasiýa nirede amala aşyrylýar

Baş Redaktor
Konsullyk taýdan kanunlaşdyrmak, ýagny legalizasiýa – bu fiziki we ýuridik şahslara Türkmenistanyň döwlet edaralary tarapyndan berlen we daşary ýurt döwletleriniň çäginde ulanylmagy göz öňünde tutulýan...
PEÝDALY MASLAHAT

Biometrik pasportlary resmileşdiriş nokatlary

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň web saýtynda raýatlaryň ýazga duran salgylary boýunça biometriki pasport resmileşdirmek üçin ýüz tutmaly ýerleri barada maglumat ýerleşdirilipdir. Raýatlaryň ýazga duran salgylary...
PEÝDALY MASLAHAT

Migrasiýa Gullugy : Daşary ýurda gidýänler üçin maslahatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy özüniň täzelenen web saýtynda Daşary ýurtlara gidýänler üçin umumy maslahatlary neşir etdi. Daşary ýurda dürli maksatlar üçin gidýänlere, şeýle hem ol...
PEÝDALY MASLAHAT

Täze gurlan ýaşaýyş jaýlaryndan öýleri karzyna almak: Arkadag şäheri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň raýatlaryna Arkadag şäherinde täze gurlan ýaşaýyş jaýlaryndan öýleri gozgalmaýan emläk hökmünde girewe goýup, satyn almaga karzlary bermegiň Tertibi tassyklanyldy. Täze Tertip bilen, Şu Tertibe...
IŞ ORUNLARY & TENDERLERPEÝDALY MASLAHAT

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (programmany dolandyrmak boýunça). Bildirilýän talaplar: Dalaşgärler özleri barada doly...
IŞ ORUNLARY & TENDERLERPEÝDALY MASLAHAT

“Petronas” işe çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy ökde hünärli dalaşgärleri aşakda görkezilen iş orny boýunça işe çagyrýar: Aşgabat şäherinde işlemek üçin kömekçi (iş dolandyrylyşy boýunça). Bildirilýän...
PEÝDALY MASLAHAT

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri
Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň Polisiýa ýol gözegçiligi bölüminiň Bellige alyş we synag bölümçesiniň Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk...
PEÝDALY MASLAHAT

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri
Pasport we nusgasy (25-45 ýaş suratlary hökman)Sürüjilik synag ýazmajyLukman barlaglarynyň kepilnamasy (083 görnüşli lukmançylyk kepilnama)Arakhorlygyň we Ruhy keselleriň öňüni alyş merkezinden kepilnama2 sany reňkli surat...
PEÝDALY MASLAHAT

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri
16 ýaşa ýetip ilkinji gezek pasport alýan raýatlar üçin: Dogluş hakynda şahadatnama.Ene-atasynyň ýa-da ýeke-täk enesiniň, atasynyň pasporty we nusgasy.Hususy jaýda ýaşaýan bolsa öý kitaby.Pasport bermek...
PEÝDALY MASLAHAT

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Ata Watan Eserleri
Satmak – satyn almak şertnamasyny ýazdyrmazdan öň: Awtoulagy Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokatlaryndan awtoulagy gözden geçirmeli.Awtoulagy satýan raýatyň awtoulagyň bellige alnanlygy...