PEÝDALY MASLAHAT

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Hormatly Gyzylarbat we Magtymguly etraplarynyň ýaşaýjylary!

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Gyzylarbat we Magtymguly etraplarynyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Gyzylarbat etrap bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Gyzylarbat etrabynyň Gyzylarbat şäheriniň Şirgeldi Paltaýew köçesiniň 2-nji jaýy
Telefon:800246 5-28-77

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekildi

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda 28 sany söwda we hyzmat öýleri gurlar

Ata Watan Eserleri