PEÝDALY MASLAHAT

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Hormatly Tagtabazar etrabynyň ýaşaýjylary!

2024-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap Tagtabazar etrabynyň ýaşaýjylary Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak üçin Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň Tagtabazar etrap bölümine ýüz tutmalydygyňyzy habar berýäris.

Salgy: Tagtabazar etrabynyň Tagtabazar şäherçesiniň Beknazarow köçesiniň 4-nji jaýy
Telefon:800568-30-4-98

Ýene-de okaň

“Petronas” işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda taksi awtoulaglaryna sürüjiler kabul edilýär

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda biometrik pasport nokady açyldy

Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekildi

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda 28 sany söwda we hyzmat öýleri gurlar

Ata Watan Eserleri