DÜNÝÄ

Lawrow daşary işler ministri, Sergeý Şoýgu täze wezipäni eýelär

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin ýurduň Federasiýa Geňeşine maslahatlaşmak üçin federal ministrlikleriň we harby-hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň dalaşgärlerini hödürledi.

Täze harby-hukuk ulgamynyň düzüminde Sergeý Şoýgu täze wezipäni eýelär. Mundan ozal, goranmak ministri bolan Şoýgu Wladimir Putiniň täze prezidentlik döwründe Howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellendi. Bu wezipäni alyp baran Nikolaý Patruşew eýeleýän wezipesinden boşadyldy.

TÄZE GORANMAK MINISTRI

Ýurduň ozalky hökümetinde birinji wise-premýer wezipesini alyp baran Andreý Belousow Russiýanyň goranmak ministri boldy.

Sergeý Şoýgu howpsuzlyk geňeşiniň sekretary bilen bir hatarda Harby-senagat komissiýasynda Prezidentiň orunbasary wezipesini hem alyp barar. Şeýle hem harby-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça federal gullugyň başlygy wezipesi hem onuň üstüne ýüklener.

OZALKY MINISTRLER WEZIPESINDE GALDYRYLDY

Wladimir Putin Sergeý Lawrowy daşary işler ministri, Wladimir Kolokolsewi içeri işler ministri, Aleksandr Kurenkowy adatdan daşary ýagdaýlar ministri, Konstantin Çuçeýkony adalat ministri wezipesinde galdyrdy.

Mundan başga-da, federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy wezipesini ozalkysy ýaly Aleksandr Bortnikow, daşary aňtaw gullugynyň direktory wezipesini Sergeý Naryşkin, Rus gwardiýasynyň direktory Wiktor Zolotow, Federal goranyş gullugynyň direktory Dmitriý Koçnew, Prezidentiň ýörite maksatnamalary boýunça baş müdiriligiň başlygy wezipesini Aleksandr Lins alyp barar.

Ýene-de okaň

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar

Türk aşhana hepdeligi badalga aldy: Aşgabatda çäreler guraldy

ABŞ-nyň Waşington şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirildi

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň we Latwiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy