26/02/2020

Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkmenistan’a davet

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Türkmen Lider, Rus mevkidaşı Putin’i 12 Aralık 2020...

Ashgabat hosts session of Constitutional Commission

Session of the Constitutional Commission chaired by President Gurbanguly Berdimuhamedov was held in Ashgabat. New stage of constitutional reforms has been announced at the session of the People’s

The fourth Meeting of the Intergovernmental Turkmen-Hungarian Commission

On January 21, 2020, the fourth meeting of the Intergovernmental Turkmen-Hungarian Commission on Economic Cooperation was held in Budapest, Hungary. The commission was attended by the heads and representatives of leading ministries and departments, as well as representatives of business circles of the two states.

Successive Meeting Of The Turkmen-German Joint Working Group

On January 23, 2020, the ninth meeting of the Turkmen-German Joint Working Group took place in Ashgabat. The Turkmen delegation was headed by the Minister of Trade and Foreign Economic Relations of Turkmenistan, while the German delegation was led by the Deputy Head of the External Policy Department of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany.

Meeting with the newly appointed Ambassador of the Republic of Turkey

On January 20, 2020, the meeting of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan with the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to Turkmenistan Togan Oral took place.

First international conference of 2020 in Turkmenistan: 12 agreements signed

On January 14, 2020, the International Conference “Turkmenistan and International Organizations: Cooperation for Peace and Development” dedicated to the celebration of the 25th anniversary of the permanent Neutrality of Turkmenistan in the year of 2020 marked by “Turkmenistan – Home of Neutrality” has started in Ashgabat.

Tirkiş Amangeldiýew: Ýüregimde aýdym bar

Aýdym-saz ynsanlara ruhy lezzet paýlaýar. Hut şonuň üçinem biz hemişe şirin sazlaryň, owadan aýdymlaryň aşygy. Hoş owazlary diňlänimizde aýdym-saza bolan söýgimiz öňküdenden-de artýar. Diňleýjilere owadan aýdymlary bilen ruhy lezzet paýlaýan bilbil owazly aýdymçylar ýurdumyzda sanardan köp. Mylaýym heňli, ajaýyp aýdymlary bilen aýdym-saz muşdaklaryny

SOCIAL MEDIA

13,925FansLike
1,633FollowersFollow
488FollowersFollow
23SubscribersSubscribe

COLUMNISTS

Dowran Orazgylyjov

Writing by “Microsoft Word” about Bill Gates

Taking into account many interests of readers in our last “book analyze” written about founder of Facebook, I preferred to continue new analyze of books. This time analyze of book will be about Bill Gates.

Dr. Almaz Yazberdiyew

Ýüsüp we Züleýha ýa-da Jeňnama

7. „Ýüsüp we Züleýha” dessany. Abylgazydan biraz soň ýaşap geçen beýik türkmen taryhçysy, terjimeçisi, filosofy, edebiýatymyzyň ilkinji dessançy şahyry Andalyp hem (1660–1740) öz ildeşleriniň haýyşy

Kerimguly Geldiýew

Ykdysady adalgalara düşünje bermek

Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklarynyň ýörelgelerine esaslanýar. (Türkmenistanyň Konstitusiýasy, 134-nji madda). Ykdysady adalgalara düşünmek we düşünje bermek döwrüň talaby bolup durýar. Özi hem bu adalgalara...

Dr. Berdi Saryyew

Ene Tebigatynyň Türkmen Teoriýasy

Türkmene “ E N E ” diýseň, süňňi sandyramasa, onda onuň hakyky türkmendigine şübhäm artar. Siziň garaýşyňyzy anyk bilemok, meninki-hä hut şonuň ýaly… Aslynda, ENE,...

Şirin Şirliýewa

Çagakaň we ýaşlygynda birnäçe medeniýetleriň özara sazlaşygy

– O näme diýmek? Işi dogry ýerine ýetirmek we dogry işi ýerine ýetirmek? – Ikisiniň arasynda ullakan bir tapawut bar. Adatça ilkisi, ýagny işi dogry...
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -
- Reklam -

FROM READERS

Ýusupow Rauf :Ikinji gezek Türkmenistanyň çempiony

Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň ýyllyk meýilnamasy esasynda paýtagtymyzda ýerleşýän Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen küşt we şaşka mekdebinde 8, 12, 16 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi

Süýem barmak diňe süýt getirýärmi?

Adamyň içki dünýäsi onuň daşky görnüşi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Gerek bolsa iş salyşýan adamlarymyzyň hüý-häsiýetini olaryň barmaklaryna seredip hem çaklap bilýän ekenik.

Ýeriň Sessiz Dili

Her bir milletiň taryhy geçmişini onuň ýaşaýan ýurdundan ,topragyndan gözlemeli. Sessiz ýatan gara daglar, uzanyp ýatan begres geýinen sümme tokaýlyklar, lummurdap akýan däli derýalar,şildiräp akýan çeşmeler, depelerdir baýyrlar,derelerdir jülgeler ,, Halkyň taryh kitabydyr,, . Bu kitapdaky ýer ýurt atlary ýa-da ylmy dilde

The Appeal of the January Conference in honor of neutrality is recognized as the document of the 74th session of the UN General Assembly

As is known, this year Turkmenistan is celebrating the 25th anniversary of gaining the status of permanent neutrality of the country. Since the beginning...

Meeting with the Newly Appointed Ambassador of The Republic of Turkey

On January 20, 2020, the meeting of the Minister of Foreign Affairs of Turkmenistan with the new Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to Turkmenistan Togan Oral took place.

Yabancıların Dikkatine: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

İkamet izni talepleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurumsal internet sitesinde (https://www.goc.gov.tr/) yer alan e-ikamet modülü üzerinden yapılmaktadır.

Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýetiniň beýik maksatlary

Golaýda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanlylar raýdaşlyk jemgyýeti döredildi. Bu jemgyýetiň döredilmeginiň maksady Türkiýe Respublikasyndaky türkmenistanlylaryň arasyndaky jebisligi hem-de raýdaşlygy has-da berkitmekden ybaratdyr.

5 G-den müň esse tiz

Diňe bir smartfon öndürmek bilen meşgullanman, eýsem, tehnalogiýa babatynda birnäçe kompaniýalary yzda galdyryp, eýýam näçe ýyldan bäri öňdebaryjylygy beýleki kompaniýalar bilen paýlaşman gelýän Hytaý tehnologiýasy kompaniýasy bolan Huwawei-iň maglumat geçirijiliginiň inunjy nesli üstünde işler başlandygyny şereketiň düýbüni tutujy Zen Zhengwei Ýun tassyklady.
- Advertisement -
Advertisment

Atavatan Türkmenistan’ı Facebook’tan Takip edin!

Ata Vatanımız Türkmenistan ile ilgili güncel haber ve analizleri Türkçe, Türkmence, Rusça ve İngilizce  olarak günlük yayınlamakta olan Atavatan Türkmenistan Uluslararası Dergisinin resmi www.atavatan-turkmenistan.com sitesi, sosyal medyada giderek büyüyor. Yayın ekibimiz tarafından üretilen haber ve analizleri yayınlayan sitemizdeki haber ve analizleri Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Sitemiz Türkmenistan’daki önemli sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri yerinde takip etmekte ve anında dünyaya servis etmektedir. Türkmenistan ile haber ve analizleri Facebook hesabımızdan

Opportunity to listen to Turkmen radio channels with “Radio Garden”

The Radio Garden app gives us an opportunity to listen to Turkmen radios in every corner of the world. Radio Garden, which contains the radio channels of almost all countries of the world, operates with the Turkmen radio channels too.

Meeting of technical groups in the framework of the “Istanbul Process”

On November 29, 2019, the meeting of the technical groups on the Confidence Building Measures – Regional Infrastructure of the member states of the “Istanbul Process” on cooperation on Afghanistan was held in the hotel “Yildiz” of Ashgabat.

Russiýa : Ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky sanawy boýunça Russiýadan sanawa giren ýokary okuw jaýynyň

The Turkmen Delegation Holds Talks With The International Sport Agenciess

During the period of 15-17 January 2020, the Turkmen delegation led by the Minister of Sport and Youth Policy of Turkmenistan D.Gulgeldiyev was on a working visit to the city of Lausanne of the Swiss Confederation. In the framework of the visit, the delegation had a meeting with

Atavatan Futbol Şampiyonası başlıyor

İlk tanıtım faaliyetini Bahçeşehir üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştiren Türkmenistanlılar Dayanışma Derneği Türkiye’de bulunan Türkmenistanlıların arasında dayanışmaya ve dostluğa katkı sağlamak amacıyla futbol şampiyonasını düzenliyor. 1 Aralık 2019 tarihinde Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı vesilesiyle

Türkmen Lideri’nin kitabı Türkçe ’ye çevrildi

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un kaleme aldığı ‘Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi’ kitabının ikincisi de Türkçe ’ye tercüme edildi. Bu kitabın birincisi de daha önce Türkçe ‘ye çevrilmişti.

Los Angeles – “Perişdeleriň şäheri”. Syýahat ýazgylary…

Meniň geçen hepde www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda goýan “Amerika Size garaşýar. Täze başlaýanlar üçin” atly syýahat hakyndaky ýazgylarym garaşanymdan hem has uly gyzyklanma eýe boldy. Emma, biziň öz syýahat

Üstünlik ynamdan başlanýar…

Uly zeminde ýaradylyş we paýhas babatda iň üstüni we pähimlisi bolan adamzat bagtyň özi bilen ýaşyt. Has dogrusy Beýik Biribar seni ynsan eýläp dünýä...

Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy...

Üstünligiň syry nämede?

«Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar», «Yhlasa – myrat», «Dagy beýik diýme, yhlas etseň çykarsyň…» diýen nakyllary döreden halkymyz her bir adamy ruhlandyryjy,...

Üstünlik gazanmagyň ýollary

Türkmenistan baý medeni däp-dessurlary saklap gelen gadymy siwilizasiýalaryň watany hökmünde bütin dünýä bellidir. Bäş  müň ýyldan bäri biziň ülkämizi "dünýäniň ýedi ýolunyň" çatrygy diýip...

Video Haber 3

 Your browser does not support the video tag.

Video Haber2

 Your browser does not support the video tag.
Advertisment

The Annual Winter Film Screenings

The U.S. Embassy in Turkmenistan organizes the Annual Winter Film Screenings with three American musical films which will kick off on February 2, 2020. Screenings of “Tangled, La La Land” and “Aladdin” will take place at theaters in Ashgabat, Turkmenabat, Mary, Dashoguz, Balkanabat, and Turkmenbashy.

POPULAR NEWS

Üstünlik ynamdan başlanýar…

Uly zeminde ýaradylyş we paýhas babatda iň üstüni we pähimlisi bolan adamzat bagtyň özi bilen ýaşyt. Has dogrusy Beýik Biribar seni ynsan eýläp dünýä...

Üstünlik münberinde sözi zenana beriň!

Zenan bolup, zenan dünýäsi, zenanyň ýüreginiň täsin güýji hakynda ýazmak, bir tarapdan öz-özüňi taryplamak ýaly görünse-de, bu asla beýle däl. Eýsem, zenany zenandan gowy...

Rusya Devlet Başkanı Putin’e Türkmenistan’a davet

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Türkmen Lider, Rus mevkidaşı Putin’i 12 Aralık 2020...

Üstünligiň syry nämede?

«Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar», «Yhlasa – myrat», «Dagy beýik diýme, yhlas etseň çykarsyň…» diýen nakyllary döreden halkymyz her bir adamy ruhlandyryjy,...