DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Gyrgyzystan elektrik energetika hyzmatdaşlygyny ösdürer

Şu ýylyň 3-6-njy maýy aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti Aşgabatda saparda boldy. Gyrgyz Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň hyzmatdaşlygynda “Gyrgyzystanyň milli elektrik tory” edarasynyň baş direktory A.Rysbekowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Aşgabatda gepleşikler geçirdi.

Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, Türkmenisanyň Energetika ministrliginde geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky energetika pudagyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada pikir alşyldy. Şeýle hem 2025-nji ýylda Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ibermek boýunça şertnamany özara kabul ederlikli şertlerde uzaltmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Gyrgyz tarapy 2024-nji ýylyň 10-11-nji iýunynda Awstriýanyň Wena şäherinde Bütindnüýä bankynyň hem-de Awstriýa Respublikasynyň Hökümetiniň ýakyndan ýardam bermeginde Gyrgyz Respublikasynyň maýa goýum mümkinçilikleri boýunça halkara energetika forumynyň geçirilýändigini belläp, türkmen tarapyny bu foruma çagyrdy.

Taraplar iki ýurduň degişli ministrlikleri arasyndaky hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge, şeýle hem özara duşuşyklary geçirmäge we energetika meselelerinde özara goldawlary bermek babatda hyzmatdaşlyklary ilerletmäge taýýardyklaryny belledi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi