SPORT

Ýylyň boks tutluşygy Er-Riýadda geçiriler

Şu ýylyň 18-nji maýynda Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde ýylyň boks tutluşygy geçiriler. Köp wagtdan bäri garaşylyp gelinýän boks ýaryşy gurnalyp, onda ukrain boksçy Aleksandr Usik bilen Taýson Fýuri duşuşar. Bu iň agyr agramdaky dünýäniň absolýut çempionyny mälim eder.

bu boks tutluşygy barada eýýäm köpden bäri gürrüň edilip gelinýär. Ol birnäçe gezek yza süýşürildi. Türgenleriň şikesleri baha edildi.

Indi bolsa, 4 guşak boýunça dünýäniň absolýut çempionyny yglan etmek üçin hiç hili bökdençlik bolmaly däldir.

Usik hem-de Fýuri boks dünýäsiniň häzirki ägirtleri. Her iki boksçy şu wagta çenli ýeňilmän gelýär.

Şonuň üçin öňde ajaýyp boks tutluşygy bolar. Boks janköýerlerine ajaýyp boks pursatlary garaşýar.

Ýene-de okaň

Messi iň köp kubok gazanan futbolçy boldy

“Zenit” topary 5-nji gezek Russiýanyň Superkubogyny gazandy

Türkmen türgenleri 6 aýda 361 medal gazandy

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama