TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Gazagystanyň

Türkmenistanyň Prezidentiniň öňe süren başlangyçlary we teklipleri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy. Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň döwlet Baştutanlarynyň şu gezekki...

Diplomy tassyk edilýän halkara abraýly okuw mekdepleri-2022

Baş Redaktor
Biz her ýyl diplomy tassyk edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça aýry aýrylykda Size ýetirip gelýäris. Häzire çenli 2022-nji ýyl üçin tassyklanan ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek üçin Resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Daşary Ýurt Döwletinde berlen Diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawyny Size ýetirýäris. Biz Size öň 2022-nji ýyl üçin Türkiýäniň, Russiýa Federasiýasynyň, Ukrainanyň,  Gazagystanyň...

Amerikanyň Birleşen Ştatlary : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň...

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergi guraldy

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi hem-de TÜRKSOÝ halkara medeniýet guramasy tarapyndan, Ankara şäherinde Türkiýäniň Milli kitaphanasynyň...

20,7 million tonna türkmen nebiti eksport edildi

Ata Watan Eserleri
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň energetika ministrleriniň 4-nji duşuşygy Azerbaýjanyň paýtagty Baku şäherinde geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen duşuşyga Azerbaýjanyň, Eýranyň, Türkiýäniň, Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň,...

Dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň duşuşygy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde Parlamentleriň ýolbaşçylarynyň arasynda wideoaragatnaşyk görnüşinde «Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny» atly duşuşyk geçirildi. Bu çäre türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça...

TFF halkara hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarow özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça ýeditaraplaýyn Ähtnama gol çekdi. Bu taryhy resminama Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Wengriýanyň we Özbegistanyň...

Ankarada kitaplaryň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy bilen Türkiýäniň Ankara uniwersiteti tarapyndan, Ankara uniwersitetiň rektorlyk binasynda Türkmenistanyň Çuňňur Hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” we “Türkmeniň...

Migrasiýa boýunça halkara maslahat : COVID-19

Baş Redaktor
Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde sebitleýin maslahaty geçirildi. 2020-nji...