TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Sputnik-V”

Dünýäniň iň gowy sanjymy saýlandy

Bütindünýä sanjym kongresi dünýäniň iň gowy sanjymyny saýlady. Bu ugurda birinjiligi ABŞ-nyň “Moderna” kompaniýasynyň işläp düzen we öndüren sanjymy eýeledi. Şeýle hem sanawda “Sputnik V”,...

«Sputnik V» synagdan geçirilýär

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy Russiýanyň «Sputnik V» sanjymynyň howpsuzlygyna iýun-iýul aýlarynda baha berer. Bu barada guramanyň wekili Marianžela Simao brifingde mälim etdi. Onuň aýtmagyna görä, BSGG-nyň topary soňky iki hepdäniň içinde Russiýada bolýar...

Sputnik V” sanjymy Türkiýede öndüriler

Russiýanyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymyny Türkiýede öndürmek barada ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Russiýanyň göni maýa goýum gaznasy habar berýär. Bu sanjymy...

Türkmenistanda koronawirusa garşy sanjym alnyp barylýar

vepa
Şu gün tutuş dünýäde bolşy ýaly, biziň ýurdumyzda hem 7-nji aprel – Bütindünýä Saglyk güni giňden bellenilip geçilýär. Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli «Saglyga bolan hukuk...

Iň meşhur waksina…

Koronowirus pandemiýasyna garşy işlenip taýýarlanan waksinalaryň sany köpeldigiçe, olar bilen bagly gyzykly maglumatlar hem ýaýraýar. Ynha, «YouGov» atly inwestiýa guramasy ýörite sowalnama geçirip, Ýer ýüzündäki...

Russiýanyň täze sanjymy raýat dolanyşygyna çykýar

Russiýanyň M.P.Çumakow adyndaky ylmy merkeziniň işläp düzen “Kowiwak” sanjymynyň raýat dolanyşygyna goýberiljekdigi mälim edildi. Bu işler şu ýylyň 28-nji martynda başlaýar. Russiýanyň wise-premýeri Tatýana Golikowa...

Traktorda “Sputnik-V” sanjymynyň suraty çekildi

Meýdanlarda traktory bilen uly göwrümli suratlar döredýän italýan suratkeşi Dario Gambarin, nobatdaky täze suratyny Russiýanyň “Sputnik-V” koronawirusa garşy sanjymyna bagyşlady. Ol mart aýynyň ortalarynda Italiýanyň...

«Sputnik V» ýene bir döwletde bellige alyndy

Russiýa Federasiýasynyň Gamaleýa merkezinde işlenip taýýarlanan «Sputnik V» sanjymy ýene bir döwletde bellige alyndy. Koronowirusa garşy dünýäniň ilkinji sanjymyny ulanmaga rugsat beren hökümetleriň hataryna Gresiýa...

“Sputnik V” sanjymy Italiýada öndüriler

Russiýanyň koronawirus pandemiýasyna garşy işläp düzen “Sputnik V” sanjymy Italiýada öndüriler. Bu barada degişli ylalaşyk gazanyldy. Ylalaşyk Ýewropada rus sanjymyny öndürmek babatdaky ilkinji şertnamadyr. Italiýanyň...

Sanjym edilenleriň sany keselleriň sanyndan geçdi

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilenleriň sany bu kesel bilen keselleriň sanyndan köp boldy. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Baş direktory Tedros Adhan Gebreýesus...