TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Johnson & Johnson

Kuweýtlilere daşary ýurda gitmäge rugsat berilmeýär. Sebäbi…

«Islam-Today» neşiriniň habar bermegine görä, Kuweýt hökümetiniň kararyna laýyklykda, koronawirusa garşy sanjym edilmedik raýatlaryň daşary ýurda gitmegi gadagan edildi. Bu gadaganlyk diňe bir ýerli ilata...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...