TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Şotlandiýa

Sanjymyň täsiriniň ýokarydygy tassyklandy

Koronawirus ýokanjyna garşy edilýän sanjymlaryň täsiriniň ýokarydygy ýene-de bir gezek tassyklandy. Ilatynyň 21 göterimine sanjym eden Şotlandiýada koronawirus ýokanjy sebäpli hassahana gelýänleriň sany 85-94 göterim...

Duýgur leňňeçler kimler

Ata Watan Eserleri
12 ýyldyzyň 4-njisi bolan seretan (leňňeç) — (22.06 —22.07) duýgur we akyllydyr.  Halaýan reňki —mämişi. Güli ak bägüldir. Üstünlik getirýän daşy merjendir.  Müneçjimleriň aýtmagyna görä,...

4,5 müň ýaşlydyr öýdülenler aslynda………..

vepa
«Euronews»-yň berýän habaryna görä, Şotlandiýandiýanyň Aberdinşir diýen ýerinde taryhçylar tarapyndan 4 müň 500 ýaşlydyr öýdülen daşlaryň, aslynda, ýerli daýhanlaryň biri tarapyndan 20 ýyl ozal dikilendigi...