TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

saglygy goraýyş işgärleri

Saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna goşmaça hak tölemek

vepa
Saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna goşmaça hak tölemegiň Tertiplerini tassyklamak barada Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň Buýrugy kabul edildi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş...

Tokio oýunlarynyň täze düzgünnamasy

Halkara Olimpiýa komiteti, Halkara Paralimpiýa komiteti we Tokio Olimpiýa oýunlaryny guramak komiteti ýetip gelýän Olimpiýa oýunlarynda özüňi alyp barmagyň ilkinji düzgünnamasyny çap etdi. Bu barada...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

ABŞ-da ilkinji sanjym

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirusa garşy sanjymlar edilip başlandy. COVID-19 garşy sanjym ABŞ-da hem öz işine başlady. Sanjymda saglygy goraýyş işgärlerine birinji sanjym etmekligi artykmaçlyk berildi....

Saglygy goraýyş işgärleri: Goşmaça hakyň möçberi näçe?

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynda eden çykyşynda dünýäde COVID-19 ýokanjynyň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adamlaryň immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün etmek...