TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Moderna

BSGG “CoronaVac” sanjymyny bellige aldy

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy Hytaýda işlenip düzülen “CoronaVac” sanjymynyň gyssagly ulanylmagyny tassyklady. Hytaýyň Global teleýaýlym tory BSGG-niň Hytaýyň “Sinowak” kompaniýasynyň koronawirus ýokanjyna garşy işläp düzen...

Sanjym bolanlar syýahat edip bilerler

Ýewropa Bileleşigi ýurtlary degişlilikde 2 doza möçberde koronawirus sanjymyny alan beýleki ýurtlaryň raýatlaryna serhetlerini açmaga taýýarlanýar. Brýussel tarapyndan tassyklanan sanjymlaryň iki dozasy alanlar ÝB ýurtlaryna...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...

Ýewropa Bileleşigi ýene-de bir sanjymy bellige aldy

Ata Watan Eserleri
Ýewropa Komissiýasy britan-şwesiýa derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” atly koronawirus keseline garşy sanjymy,Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynda ulanylmagyny tassyklady. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň ýolbaşçysy Ursula fon der...

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Ata Watan Eserleri
Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň...

“Square” 3 günde üç rekord goýdy

Amerikanyň “Square” maliýe hyzmatlary kompaniýasyny 2009-njy ýylda “Twitter” jemgyýetçilik toruny esaslandyran Jek Dorsi we Jim MakKelwi tarapyndan döredildi. 2020-nji ýylda bu kompaniýanyň paýnamasy birden ýokarlandy,...

Koronawirusa garşy täsirli 5 sanjym

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy göreş babatda köp işler durmuşa geçirilýär. Esasan hem, dünýäniň öňdebaryjy farmasewtika kompaniýalary, lukmançylyk ylmy merkezleri bu...

Koronawirus sanjymy paýlanyp başlandy

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň “Pfizer” farmasewtiki kompaniýasy we türk alymy professor, şeýle hem nemes “BioNTech” biotehnologiýa kompaniýasynyň esaslandyryjylarynyň biri bolan Ugur Şahin bilen bilelikde pandemiýa garşy sanjym döretdiler....

Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Ata Watan Eserleri
Soňky günlerde koronawirus pandemiýasyna garşy sanjym öndürmekde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. “BioNTec  we Pfizer” farmasewtiki kompaniýalaryň gaýtadan işläp düzen waksinasy 90% göterim goragy üpjün edendigini...

Koronawirus waksinalaryň hasaba alynmak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri
Germaniýanyň “BioNTech” laboratoriýasynyň hem-de ABŞ-nyň “Pfizer” farmasewtika korporasiýasynyň koronawirus ýokanjyna garşy taýýarlan waksinalarynyň üçünji synag tapgyryndan geçendigi mälim edildi. Bu barada “Euronews” teleýaýlymynyň internet sahypasynda...