TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Metbugat

Sanjymyň bahasy döwletlere görä üýtgär

Ata Watan Eserleri
“Pfizer we Biontech” tarapyndan işlenip düzülen we käbir ýurtlarda “BNT162b2” diýlip atlandyrylýan korona wirus sanjymy, käbir ýurtlaryň arasynda bu sanjymy gysga wagtyň içinde almak üçin...

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýty açylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny has-da ösdürer. Habar beriş serişdeleri ugrunda hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda anyk teklipler taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...

Müsürde tapylan 2500 ýyllyk  tabytlar

Müsüriň paýtagty Kairiň günbatarynda ýerleşýän 2500 ýyllyk 59 sany tabytlar ilkinji gezek tanyşdyryldy. Müsüriň Gadymyýet ministrligi geçen hepde paýtagt Kairiň günbataryndaky Sakkara arheologiki ýadygärliginde çuňlugy...

Dünýäniň ilatynyň näçe göterimi onlaýn işleýär?

Ata Watan Eserleri
Mediýa gözegçilik gullugy “Ajans Press” internet bilen baglanyşykly metbugatda habarlaryň mukdaryny kesgitledi. “Ajans Press” tarapyndan sanly metbugat arhiwinden düzülen maglumata görä, şu ýyl metbugatda 120...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ata Watan Eserleri
Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme tomaşaçylary...

Şaşka ýaryşy metbugatda orun aldy

«Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň hem-de «Makul hyzmat» terjime merkeziniň ýakyndan ýardam bermeginde şu ýylyň 29-njy aprelinde žurnalistleriň arasynda geçirilen şaşka ýaryşy metbugat sahypalarynda giňden beýan...

Mbappe PSŽ-de galar

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň «Pari San Žermen» (PSŽ) toparynyň fransiýaly hüjümçisi, dünýäniň ökde futbolçylarynyň hatarynda görkezilýän Kilian Mbappeniň şu ýyl tomusky transfer möwsüminde başga topara satylmagyna rugsat berildi....

Dubaýda ýokary tizlikli asma ýol gurlar

vepa
Täsin binalary bilen binagärlik rekordlarynyň birnäçesini goýan Dubaý ozalkylar bilen çäklenenok. Dünýä metbugatynda ýazylmagyna görä, şäherde ýokary tizlikli asma ýoly hem gurmak meýilleşdirilýär....

Sport media-forumy geçirildi

vepa
Şu gün paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň «Sport» myhmanhanasynda «Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny» atly media-forum geçirildi. Oňa ýurdumyzdaky metbugat wekilleri, ýokary okuw jaýlarynyň Žurnalistika hünärlerinde...