TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Donald Tramp

Dört Prezident göni ýaýlymda waksina kabul etdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti bolan dört şahsyýet watandaşlaryny koronowirusa garşy waksinalardan endişe etmezlige çagyrdylar. Amerikan metbugatynyň ýazmagyna görä, ýurduň soňky Prezidentlerinden Jimmi Karter, kiçi Jorj...

ABŞ-nyň 46-njy Prezidenti wezipesine girişdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň saýlanan Prezidenti Jo Baýden kasam kabul edip, resmi taýdan wezipesine girişdi. “Men, Jo Baýden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti hökmündäki borçlarymy wepalylyk bilen ýerine ýetirjekdigime...

Jo Baýden sanjym etdirdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň täze saýlanan prezidenti Jo Baýden, “Pfizer we BioNTech” kompaniýa tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy döredilen  sanjymyny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Delawer ştatyndaky hassahanada etdirdi....

ABŞ-da ilkinji sanjym

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirusa garşy sanjymlar edilip başlandy. COVID-19 garşy sanjym ABŞ-da hem öz işine başlady. Sanjymda saglygy goraýyş işgärlerine birinji sanjym etmekligi artykmaçlyk berildi....

«Time» ýylyň adamyny yglan etdi

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Time» žurnaly «Ýylyň adamyny» yglan etdi. Neşiriň okyjylary şu ýyl bu at üçin iki syýasatçyny ― Demokratik partiýadan saýlanylan indiki Prezident Jo...

Dünýäni gyzyklandyrýan saýlaw:  wagtyndan öň ses bermekde rekord

Ata Watan Eserleri
Tutuş dünýäniň gyzyklandyran prezident saýlawy ýetip geldi. Ertir, ýagny 3-nji noýabrda ABŞ-da syýasy-jemgyýetçilik waka – prezident saýlawlary geçiriler. Ýurduň häzirki Prezidenti Donald Tramp bilen Demokratlar...

5,6 million raýat ses berdi

Baş Redaktor
Şu ýylyň noýabr aýynda ABŞ-da geçirilen prezident saýlawlary üçin 5,6 million amerikaly öňünden ses berdiler. Bu barada “United States Elections Project” portalyndan bellenilip geçilýär. Ony...

Döwlet Baştutanlary barada nämeler bilýärsiňiz?

Hormatly okyjylar! Biz öz döredijilik toparymyz bilen döwlet Baştutanlary barada käbir gyzykly maglumatlary «haberturk.com» saýtyna salgylanyp, size ýetirmegi makul bildik. 1953-nji ýylda resmi taýdan täç...

Tramp Nobel baýragyna dalaşgär görkezildi

Nobel baýragy – ajaýyp ylmy gözlegler, oýlap tapyşlary ýa-da medeniýetde, jemgyýetde goşan goşantlary üçin her ýyl berilýän iň abraýly halkara baýraklaryndan biridir. Norwegiýanyň mejlisiniň agzasy...

Trampyň prezidentlik dalaşgärligi tassyklandy

ABŞ-nyň Respublikanlar partiýasy ýurduň häzirki Prezidenti Donald Trampyň şu ýylyň noýabr aýynda geçiriljek Prezident saýlawlaryndaky dalaşgärligini tassyklady. Prezident Tramp ýurduň Şarlott şäherinde geçirilen Respublikanlar partiýasynyň...