BILIM

Jon Smit talyp haky maksatnamasy ýüz tutmak üçin açyk!

Jon Smit talyp haky maksatnamasy ýüz tutmak üçin açyk! Başarnyklaryňyzy indiki derejä çykarmak isleýän bolsaňyz, bu abraýly pursat üçin ýüz tutmagyňyzy teklip edýäris. Karýeraňyzy ösdürmek üçin bu mümkinçiligi elden gidirmäň. Ýüz tutuň we maksatlaryňyza ýetmek üçin ilkinji ädim ädiň!

Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habar bermegine görä,Jon Smit talyp haky maksatnamasy indiki diňleýjileriniň şu aşakdaky ugurlardaky ýaş hünärmenlerdigi bellenilip geçilýär.

+ Dolandyryş

+ Howa we durnuklylyk

+ Deňlik, köpdürlülik we gatnaşyk

Anketany doldurmak üçin şu linke girmegiňizi haýyş edýäris. Anketany dolduranyňyzda tehniki kynçylyklaryňyz ýa-da soraglaryňyz bar bolsa, applications@johnsmithtrust.org e-poçta iberiň

Anketany doldurmagyň soňky möhleti: 2024-nji ýylyň 23-nji iýuny

Ýene-de okaň

Dalaşgär-2024: ýokary okuw mekdeplerinde täze hünär ugurlary açyldy

Ata Watan Eserleri

 2024-nji ýylda jemi 15 müň 926 dalaşgäri talyplyga kabul etmek meýilleşdirilýär

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy

Türkmenistanda täze rektorlar wezipä bellendi

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkmenistan bilen Wengriýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer