TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

koronawirus

Saud Arabystany syýahat çäklendirmesini ýatyrýar

Saud Arabystany koronawirus sebäpli öz raýatlaryna girizilen syýahat çäklendirmesiniň 17-nji maýdan ýatyryljakdygyny habar berdi. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär. Içeri işleriň ministrliginiň...

Türkiýede 1-nji martdan çäklendirmeler gowşadylar

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1-nji martdan başlap, çäklendirmeleriň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygy baradaky aýdanlary “Twitter” jemgyýetçilik toruna...

Koronawirusy ýok edýän örtük

Fransiýanyň “BioSerenity” kompaniýasy koronawirus keselini ýok edip bilýän agyz-burun örtügini ​​hödürledi. Bu barada fransiýanyň “BFM” teleýaýlymy habar berýär. Kompaniýanyň habaryna görä, täze örtügiň dört gatlagy...

Koronawirusy 10 sekuntda kesgitläp bolýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň  alymlary koronawirusy 10 sekuntda anyklaýan synag ulgamyny taýýarladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, takyklygy 99% -e ýetýär. Alymlar nanotehnologiýanyň kömegi bilen bu derňew tizligine ýetendiklerini öňe sürýärler....

Täze ýylyň ilkinji hoş habary: sanjymy ulanmaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalarynyň bilelikde işläp düzen koronawirus ýokanjyna garşy sanjymynyň gyssagly ulanylmagyny tassyklady. Bu bilen baglanyşykly beýanatda “Global...

Beýik Britaniýadan sanjym tassyknamasy

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersitetiniň “Astrazeneca” kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen koronawirusa garşy sanjymy Beýik Britaniýanyň Derman we lukmançylyk enjamlaryny kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan tassyklandy. “AZD1222” atly sanjym britan-şwed...

Türkiýe Hytaýdan koronawirus sanjymyny aldy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan Hytaýdan sargyt edilen täze görnüşli koronawirus sanjymynyň ilkinji tapgyry ýurda getirildi. Ilkinji 3 millionlyk doza Ankara getirilip, Saglyk baş müdirliginiň...

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi. Şol bildirişde...

Koronawirusa garşy mugt sanjym

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada koronawirusa garşy mugt sanjym etmek baradaky kanun kabul edildi. Ýurduň parlamentiniň ýokary palatasy ilatyň koronawirusa garşy mugt sanjym edilmegine mümkinçilik berýän kanunçylyga girizilen üýtgetmeleri...

Lukmançylyk ulgamynda türkmen-german hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferi kabul etdi. Professor duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hem-de lukmançylygyň dürli pudaklarynda bilelikde...