Tag : koronawirus

DÜNÝÄ

Saud Arabystany syýahat çäklendirmesini ýatyrýar

Saud Arabystany koronawirus sebäpli öz raýatlaryna girizilen syýahat çäklendirmesiniň 17-nji maýdan ýatyryljakdygyny habar berdi. Bu barada ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär. Içeri işleriň ministrliginiň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýede 1-nji martdan çäklendirmeler gowşadylar

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1-nji martdan başlap, çäklendirmeleriň tapgyrlaýyn gowşadyljakdygy baradaky aýdanlary “Twitter” jemgyýetçilik toruna...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusy ýok edýän örtük

Fransiýanyň “BioSerenity” kompaniýasy koronawirus keselini ýok edip bilýän agyz-burun örtügini ​​hödürledi. Bu barada fransiýanyň “BFM” teleýaýlymy habar berýär. Kompaniýanyň habaryna görä, täze örtügiň dört gatlagy...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusy 10 sekuntda kesgitläp bolýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň  alymlary koronawirusy 10 sekuntda anyklaýan synag ulgamyny taýýarladylar. Hünärmenleriň pikiriçe, takyklygy 99% -e ýetýär. Alymlar nanotehnologiýanyň kömegi bilen bu derňew tizligine ýetendiklerini öňe sürýärler....
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täze ýylyň ilkinji hoş habary: sanjymy ulanmaga rugsat berildi

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy ABŞ-nyň “Pfizer” bilen Germaniýanyň “BioNTech” kompaniýalarynyň bilelikde işläp düzen koronawirus ýokanjyna garşy sanjymynyň gyssagly ulanylmagyny tassyklady. Bu bilen baglanyşykly beýanatda “Global...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Beýik Britaniýadan sanjym tassyknamasy

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersitetiniň “Astrazeneca” kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen koronawirusa garşy sanjymy Beýik Britaniýanyň Derman we lukmançylyk enjamlaryny kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan tassyklandy. “AZD1222” atly sanjym britan-şwed...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe Hytaýdan koronawirus sanjymyny aldy

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň Saglygy goraýyş ministrligi tarapyndan Hytaýdan sargyt edilen täze görnüşli koronawirus sanjymynyň ilkinji tapgyry ýurda getirildi. Ilkinji 3 millionlyk doza Ankara getirilip, Saglyk baş müdirliginiň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi. Şol bildirişde...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy mugt sanjym

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada koronawirusa garşy mugt sanjym etmek baradaky kanun kabul edildi. Ýurduň parlamentiniň ýokary palatasy ilatyň koronawirusa garşy mugt sanjym edilmegine mümkinçilik berýän kanunçylyga girizilen üýtgetmeleri...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Lukmançylyk ulgamynda türkmen-german hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Mýunhen şäheriniň Grosshadern uniwersitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferi kabul etdi. Professor duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hem-de lukmançylygyň dürli pudaklarynda bilelikde...
MEDENIÝET

Bu hepde 6 film görkeziler

Koronawirus epidemiýasy sebäpli mart aýynda ýapylan kinoteatrlar awgust aýynda kem-kemden açylsa-da, käbir filmleriň görkeziliş senesi ýene-de ýuwaş-ýuwaş yza süýşürilýär. 2-4-nji oktýabr aralygynda dynç günleri görkezilen...
TEHNOLOGIÝA

Geçen aý “Volkswagen” 885,000 awtoulag satdy

“Scania”, “MAN”, “Lamborghini”, “Skoda”, “Audi”, “Porsche” we “Bugatti” ýaly köp sanly markany öz içine alýan “VW Group” iýul aýynda awtoulag satuw maglumatlary barada habar berdi....
DÜNÝÄ

Covid-19: Ýewropa Bileleşiginden kömek

Ýewropa Bileleşigi koronawirusynyň täze görnüşi (Covid-19) sebäpli 8 ýurda jemi 2 milliard 650 million ýewro makro maliýe goldawyny berer. Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşi özara düşünişmek maksady...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

12 aýda 500 müň doza sanjym öndürer

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy tarapyndan koronawirusyň garşysyna “Sputnik-V” atly sanjymy barada häzirki wagtda dünýä derjesinde gyzyklanma döreýär. Bu sanjym haçan hassalara ýetişdiriler? Kompaniýa bir ýylda näçe doza...
SPORT

“Inter” we “Mançester Ýunaýted” ýarym finalda

Ýewropa Ligasynyň kubogyny almak ugrundaky ýaryş çärýek final duşuşyklary geçirildi. Şol duşuşyklarda Italiýanyň “Inter” topary Germaniýanyň “Baýer” toparyny 2:1 hasabynda utan bolsa, Angliýanyň “Mançester Ýunaýted”...
DÜNÝÄ

100 ýaşynda rysarlyk derejesi berildi

Beýik Britaniýada koronawirus ýokanjy döwründe haýyr-sahawat işlerini ýola goýan hem-de milli saglyk ulgamy üçin 32 million funt-sterling möçberinde pul serişdelerini jemlemegi başaran kapitan Tom Mura...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Covid 19”: Türkmenistan öňüni alyş çärelerini güýçlendirdi

Ata Watan Eserleri
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) Ýewropa sebit býurosynyň wekiliýetiniň Türkmenistana amala aşyran saparynyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň binasynda brifing geçirildi. Brifinge saglygy goraýyş ulgamynyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus sanjymynyň üstünde işleýän täze zawod

Ata Watan Eserleri
Elektrik awtoulag öndürijisi “Tesla” kompaniýasynyň eýesi Elon Musk koronawirusyna garşy göreşmekde birnäçe işler alyp barýar. Ol bu gezek hem koronawirus üçin täze ädim ätdi. “Roýter”...
DÜNÝÄ

Koronawirus barada film surata düşüriler

Golliwudda koronawirus barada filmiň surata düşüriljekdigi mälim edildi. Bu babatda degişli işler ýerine ýetirilip başlandy. Filmiň esasy mowzugy Hytaýyň Uhan şäheriniň lukmanlarynyň täze görnüşli koronawirus...
SPORT

Angliýada hem 5 oýunçy çalyşmaga rugsat berildi

Angliýanyň “Premýer ligasy” 17-nji iýundan täzeden badalga alar. Koronawirus sebäpli togtadylan futbol duşuşyklary galan tapgyrdan dowam etdiriler. Şoňa bagyşlanyp toparlaryň arasynda maslahat geçirildi. şol masalahatda...