0 C
Ashgabat
2021-02-28
Baş sahypa Etiketler Watan habarlary şu gün 2020

Etiket: watan habarlary şu gün 2020

Halkara zenanlar güni: aýal-gyzlarymyza pul sowgady gowşurylar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza wepaly, sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirýändiklerini nazara...

Aşgabadyň şäheriniň gününde doglan bäbeklere sowgatlar gowşurylar

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygyny guramaçylyk hem-de ýokary derejede geçirmek babatda degişli Karara gol çekildi....

“Huawei” öz ulagyny öndürmekçi

Häzirki wagtda dünýäde elektrik ulag pudagy özgerýär. Golaýda bu pudaga “Apple” kompaniýasy hem goşulýandygyny mälim edipdi we geljekde “Apple Car” awtoulagyny öndürjekdigi barada habar...

Ýewropa ligasynda 1/8 tapgyryň bijeleri çekildi

UEFA-nyň Ýewropa ligasynda 1/16 tapgyrynyň jogap duşuşyklary tamamlandy. Ýewro kuboklara gatnaşan Russiýanyň ýeke-täk “Krasnodar” topary hem iki duşuşykda ýeňişe sezewar bolup, özüniň ýewroturyny tamamlady....

Taryhy nyşanyny täzeledi

Dünýä belli awtoulag öndürijisi bolan "Peugeot" taryhy nyşanyny täzeledi. Fransiýanyň bu kompaniýasy soňky 10 ýylda öndürýän ulaglarynyň ähli görnüşlerini täzeledi we bu gezek özüniň...

ÝUNISEF 170 million doza koronawirus sanjymyny satyn alar

BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) "COVAX" halkara maksatnamasy üçin "AstraZeneca" britan-şwed kompaniýasyndan koronawirus pandemiýasyna garşy işlenip düzülen sanjymyň 170 million dozasyny satyn alar. Bu barada...

4 müň 500 dollarlyk ulaga uly isleg

Amerikanyň “General Motors” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyny alyp barýan Hytaýyň “SAIC” kompaniýasy özüniň öndüren “Hong Guang Mini” elektroulagyny satuwa çykardy. Onuň satuwy ýanwar aýynda “Tesla”...

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy

Ylmy işgärler üçin “ABŞ-ny öwreniş institutlary” (SUSI) maksatnamasy 12-nji marta çenli arzalary kabul edýändigini habar berýäris!  Bu maksatnama barada soraglaryňyzy AshgabatEducation@state.gov adresine iberip bilersiňiz.Ylmy...

Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi hem-de şäheri gurmagyň...

Türkmen paýtagtynyň taryhy

Şu ýyl Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bellenilip geçilýär. Paýtagtymyz Aşgabadyň taryhy barada “Türkmenistan” gazetinde “Türkmen paýtagtynyň taryhy - fotosuratlarda” atly makala...