TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

adamlar

Saçyň düşmeginiň öňi alnar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýada alymlar adamynyň saç köküniň täzelenmegi boýunça ylmy-barlag işlerini geçirdiler we üstünde işlenilen usullarynyň üstünlikli bolandygyny aýtdylar. “Independent” neşiriniň habaryna görä, “RIKEN” bioulgam dinamika ylmy-barlag...

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...

Müsürdäki täze açyşlar

Doktor Zaha Hawassanyň ýolbaşçylygyndaky arheologiki topary, Müsüriň Kair şäheriniň günortasynda  ýerleşýän Sakkara nekropolunda täsin açyşlar etdiler. Ol ýeriň 10-12 metr ýer zemin çuňlugynda, täze patyşalyk...

Sport maşklary üçin “akylly” aýna

Ata Watan Eserleri
Käbir adamlar tälimçisiz sport bilen meşgullananda olarda hereketleri dogry edip-etmeýändigi barada şübhe döräp bilýär. Taýwanyň “Johnson Health Tech” kompaniýasy munuň üçin akylly aýna döretdi. Bu...

“Zoom” programmasyna täze funksiýalar goşular

Dünýäde koronawirus keseliniñ döremegi sebäpli, ençeme adamlar öz işlerini öýlerinden dowam etdirip başladylar. Şunuñ bilen onlaýn arkaly gurnalýan duşuşyklar bu ugurda ulanylýan kompýuter programmalary gysga...

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Ata Watan Eserleri
Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik. Bu gyzykly maglumatlar...