TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

pandemiýa

Pandemiýa üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň guramagynda “Bütindünýä pandemiýa bilen baglanyşykly köpdürli töwekgelçilikleri we howplary azaltmak üçin habardarlylygy ýokarlandyrmak we bu işe ýaşlary çekmek”...

“Mersedes”-iň Germaniýada önümçiligi togtadyldy

“Mersedes”-e degişli kompaniýa bolan «Daimler» global çip krizisi sebäpli Germaniýanyň 2 desgasynda önümçiligini togtatjakdygyny mälim etdi. Awtoulag pudagy soňky aýlarda köpelýän çip üpjünçiligi meselesi sebäpli...

Türkmenistan 850 sany “Kamaz” awtoulagyny satyn aldy

Pandemiýa bilen baglanyşykly çäklendirmelere garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda 852 sany “KAMAZ” awtoulagyny satyn aldy. “Finmarket” habar gullugy bu barada “KAMAZ” kompaniýasynyň çärýekleýin hasabatyna salgylanyp berýär....

Tailand 5 million syýahatça garaşýar

Pandemiýa sebäpli Tailand 2021-nji ýylda bäş million daşary ýurtly syýahatçyny kabul edip biler. Bu barada “Bangkok Post” neşiri ýurduň Syýahatçylyk we sport ministrligine salgylanyp habar...

Tokio oýunlarynyň ykbaly nähili bolar?

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus keseliniň güýjemegi sebäpli, Ýaponiýa döwletiniň ýaşaýjylary “Halkara Olimpiýa oýunlaryny” geçirmek babatynda özleriniň garşylygyny bildirdiler. Ýaponiýanyň “Asahi Şimbun” neşiri ýanwar aýynda geçiren jemgyýetçilik pikir...

Daşary ýurtly türgenlere mugt sanjym ediler

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň barşy...

Iň gowy akylly telefonlar

2021-nji ýylda pandemiýa sebäpli dünýädäki “CES 2021” atly iň uly tehnologiýa söwda sergisi, ilkinji gezek onlaýn tertipde geçiriler. Şu ýylky sanly görnüşde geçiriljek “CES 2021”...

Sport maşklary üçin “akylly” aýna

Ata Watan Eserleri
Käbir adamlar tälimçisiz sport bilen meşgullananda olarda hereketleri dogry edip-etmeýändigi barada şübhe döräp bilýär. Taýwanyň “Johnson Health Tech” kompaniýasy munuň üçin akylly aýna döretdi. Bu...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

“Covid-19” -ny ýok edýän enjam öndürildi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-da ýerleşýän “Dynamics” elektronika kompaniýasy mikroblary özüne siňdirýän we ýokary güýçli ultramelewşe şöhlesi bilen wirusy ýok edýän maşyn öndürendigini habar berdi. “Nanowave” diýlip atlandyrylýan bu...