TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Pfizer

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Ata Watan Eserleri
Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň...

Koronowirus 50 adama döwlet getirdi

Koronowirus bütin dünýäni aljyratsa-da, onuň milliardere öwren adamlary hem bar. «Forbes» neşiri diňe koronowirus sebäpli, 2020-nji ýylda 50 adamyň milliarder bolandygyny habar berdi. Täze milliarderler,...

Jo Baýden sanjym etdirdi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň täze saýlanan prezidenti Jo Baýden, “Pfizer we BioNTech” kompaniýa tarapyndan koronawirus ýokanjyna garşy döredilen  sanjymyny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda Delawer ştatyndaky hassahanada etdirdi....

ABŞ-da ilkinji sanjym

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirusa garşy sanjymlar edilip başlandy. COVID-19 garşy sanjym ABŞ-da hem öz işine başlady. Sanjymda saglygy goraýyş işgärlerine birinji sanjym etmekligi artykmaçlyk berildi....

Sanjymyň bahasy döwletlere görä üýtgär

Ata Watan Eserleri
“Pfizer we Biontech” tarapyndan işlenip düzülen we käbir ýurtlarda “BNT162b2” diýlip atlandyrylýan korona wirus sanjymy, käbir ýurtlaryň arasynda bu sanjymy gysga wagtyň içinde almak üçin...

Koronawirus waksinada ýokary netijelilik

Ata Watan Eserleri
Soňky günlerde koronawirus pandemiýasyna garşy sanjym öndürmekde düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi. “BioNTec  we Pfizer” farmasewtiki kompaniýalaryň gaýtadan işläp düzen waksinasy 90% göterim goragy üpjün edendigini...

Bill Geýtsiň maýa goýan 4 sanjym öndürijisi

Ata Watan Eserleri
Ýakynda koronawirusa garşy başlanan taslamalara maliýe goldawyny beren Bill Geýts bu ugurda onlarça million dollar sarp etdi. Geýts we onuň aýaly haýsy taslamalara maýa goýdy?...

Germaniýadan 375 million ýewro goldaw

Ata Watan Eserleri
Germaniýanyň Maýns şäherindäki “BioNTech” kompaniýasynyň koronawirus sanjymyny kämilleşdirmek hem-de kompaniýany goldamak maksady bilen Germaniýanyň hökümeti 375 million ýewro pul goldawyny berjekdigini habar berdi. Kompaniýanyň Hytaýda...

Covid-19: Täze sanjym Türkiýede barlagdan geçiriler

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda koronawirus ýokanjyna garşy sanjym öndürmek, ösdürmek babatda birnäçe kompaniýa ägirt uly işleri alyp barýar. Ynha şeýle sanjymlaryň biri Germaniýanyň “BioNTeck” kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan...