SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň bir gün öňýanynda, Germaniýada we Wengriýada döwletlerinde sanjym edilip başlanypdyr. 450 million ilatly ýewropa sebiti, 2021-nji ýylda uly ýaşly adamlara sanjym etmek maksady bilen üpjün edijilerden iki milliard dozadan gowrak sargadylar we şertnama baglanyşdylar.

“Sanjym ýuwaş-ýuwaşdan adaty durmuşa dolanmaga we pandemiýany ýeňip geçmäge kömek eder”

diýip, Ýewropo Komissiýanyň başlygy belläp geçdi. Ýewropa Bileleşigi tarapyndan tassyklanan “Pfizer-BioNTech” sanjymyny ilkinji bolup saglygy goraýyş işgärleri sanjym etdirerler.

Wengriýanyň Budapeşt şäherinde ýerleşýän hassahanalaryň işgärlerine sanjymlar eýýäm edilipdir.

Şeýle hem Fransiýa, Germaniýa, Italiýa, Awstriýa, Portugaliýa we Ispaniýa hem saglyk goraýyş işgärlerine köpçülikleýin sanjymlary etmäge başlamagy meýilleşdirýärler.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar