SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Eýran Yslam Respublikasynyň Maşat lukmançylyk uniwersitetinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy eksiklopedik kitabynyň birinji jildiniň pars diline terjime etmäge girişmek dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Maşatdaky konsullyk gullugy habar berýär.

Çykyş edenler Türkmen halkynyň Milli Lideriniň türkmen topragynda ösýän dermanlyk ösümliklere, olaryň halk lukmançylygynda peýdalanyşyna bagyşlanan bu kitabynyň Eýranyň lukmanlarynda uly gyzyklanma döredendigini, kitabyň pars diline terjime edilmegi bolsa dostlukly ýurduň okyjylaryna, aýratyn-da, lukmançylyk ugrunda bilim alýan talyplara we bu ugurda işleýän lukmanlara kitabyň mazmuny bilen içgin tanyşmaga ajaýyp mümkinçilik döretjekdigini belläp geçdiler.

Ýene-de okaň

Ady rowaýata öwrülen taryhy Grand bazar – ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar