TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan habar

Türkmen wekiliýeti Şweýsariýada dünýäniň iri maliýe düzümleri bilen gepleşikleri geçirdi

2022-nji ýylyň 3-6-njy iýuly aralygynda Şweýsariýa Konfederasiýasy Bad-Ragas şäherinde Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä Bankynyň wekilçilik toparynyň esaslandyryjy ýurtlarynyň wekilleriniň (Azerbaýjan Respublikasy, Gyrgyz  Respublikasy, Gazagystan ...

Türkmenistanyň Prezidenti Jozef Baýdeni gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň ähli halkyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy...

Türkmenistan Tokiodaky we Maýamidäki syýahatçylyk sergilerine gatnaşar

Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanda syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagy dörediler

Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny döretmek boýunça işleriň Meýilnamasy barada hasabat berdi....

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistanda saparda bolar

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow bi­len Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýe­wiň ara­syn­da te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­lik bol­dy. Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine...

Garet Beýl futbol ýoluny Amerikada dowam etdirer

Ispaniýanyň “Real Madrid” topary bilen şertnamasyny tamamlan uelsli Garet Beýl futbol ýoluny ABŞ-da dowam etdirer. Ol “Los-Anjeles” topary bilen 1 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol erkin...

Türkmen Lideri türk işewürlerini kabul etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türk işewürleri bilen duşuşdy. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ser­dar Berdimuhamedow “Ça­lyk Hol­ding” kom­pa­ni­ýa­lar to­pa­ry­nyň...

Gün ur­ma­syn­dan go­ra­nyň!

To­mus möw­sü­min­de ho­wa­nyň aşa gyz­ma­gy­ ne­ti­je­sin­de Gü­nüň ýi­ti şöh­le­sin­den go­ran­mak ze­rur­ly­gy ýü­ze çyk­ýar. Şeý­le hem ýur­du­myz­da he­re­ket ed­ýän şah­sy we jem­gy­ýet­çi­lik aras­sa­çy­lyk düz­gün­le­ri­ni do­ly we...

Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek isleýänler üçin

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň TK4921 belgili Stambul-Aşgabat-Stambul ugurly ýörite uçar gatnawlary barada beýanat berildi. Şol beýanatda, ozal hem size habar...

Putin Täjigistanda we Türkmenistanda saparda bolar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin şu hepde Täjigistanyň paýtagty Duşanbe we Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde saparda bolar. Bu barada “Rossiýa 1” teleýaýlymynda ýaýlyma berilýän “Moskwa....