TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oksford uniwersiteti

Älemdäki ilkinji ýyldyzlary görer

Ady rowaýata öwrülen Habbl teleskopundan hem güýçli boljak Jeýms Web älem teleskopy özüni giňişlige alyp gitjek älem gämisine berkidildi. Onuň bilen älemi ýagtyldan ilkinji ýyldyzlary...

Sanjym täzelikleri: Ýaponiýada ilkinji sanjym bellige alyndy

Ata Watan Eserleri
Bütin dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy göreş alnyp barylýar. Şeýle döwürde bu ýokanja garşy işlenip düzülen sanjymlar dünýäniň dürli döwletlerinde bellige alynýar we şol ýurtlarda köpçülikleýin...

Sanjym dünýä ýaýrap başlady

Ata Watan Eserleri
Koronawirus keseline garşy döredilen sanjymlar synaglaryny üstünlikli tamamlap, laboratoriýalardan dürli ýurtlara goýberilip başlandy. Sanjymy ilkinjiler bolup ABŞ-nyň, Beýik Britaniýanyň we Ysraýylyň ýaşaýjylary sanjym etdirdiler. Ysraýylyň...

Ilkinji Oksforduň sanjymy sanjym edildi

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersitetiniň we “AstraZeneca” farmasewtiki kompaniýasynyň bilelikde öndüren koronawirus keseline garşy sanjymy ilata sanjym edilip başlandy. Ilkinji bolup 82 ýaşly britaniýaly Braýan Pinkere...

Beýik Britaniýadan sanjym tassyknamasy

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersitetiniň “Astrazeneca” kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen koronawirusa garşy sanjymy Beýik Britaniýanyň Derman we lukmançylyk enjamlaryny kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan tassyklandy. “AZD1222” atly sanjym britan-şwed...

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna” kompaniýalaryndan...

ABŞ-nyň sanjymy ýylyň ahyryna taýýar bolar

Ata Watan Eserleri
Amerikanyň koronawirus sanjymy 2020-nji ýylyň ahyryna çenli taýýar bolar. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Donald Trump Demirgazyk Karolina ştatynda eden çykyşynda belläp geçdi. Trump degişli synaglardan...

COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy mälim edildi

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersiteti tarapyndan kliniki barlaglary dowam edýän COVID-19 sanjymynyň ygtybarlydygy hem-de immunitet ulgamyny goldaýandygy mälim edildi. Oksford uniwersitetiniň beren beýanatyna görä, Oksford uniwersitetiniň Jenner instituty...

Synagyň ikinji ädimine geçildi

Oksford uniwersitetiniň alymlary tarapyndan tapylan koronowirusa garşy melhemi synagdan geçirmek boýunça ikinji ädime geçildi. Aýdylyşy ýaly, bu ädimde derman 10 260 adamda synag ediler. Bütin dünýäniň...