8.9 C
Istanbul
10/07/2020 5:35
Tags Türkmenistan haber

Tag: Türkmenistan haber

NASA-dan Aýa sapar

ABŞ-nyň kosmos agentligi (NASA) köp ýyldan soňra ilkinji gezek Aýa astronawt ibermegi göz öňünde tutýar. Munuň üçin hususy kosmos kompaniýasy bilen ylalaşyk gazanyldy. NASA...

Aziýanyň futbol ýaryşlarynyň bijeleri

Dünýäde emele gelen koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan sport ýaryşlary täzeden güýç alyp ugrady. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň habar bermegine görä, öňümizdäki hepde AFK U-19 hem-de...

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana hyzmatdaşlyk teklipleri

Energetika ministrliginde Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation» kompaniýasynyň wekilleri bilen wideomaslahat görnüşdäki duşuşyk geçirildi. Onda garalan meseleleriň hatarynda ykdysady taslamalar babatda özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek we...

Goşulyşmazlyk Hereketiniň saglyk ministrleriniň duşuşygy

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Goşulyşmazlyk Hereketine agza ýurtlarynyň Saglygy goraýyş ministrleriniň täze koronawirus ýokanjynyň meseleleri boýunça onlaýn...

Türkmenistanyň we Kanadanyň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Kanadanyň Daşary işler ministri Fransua-Filipp Şampan bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar COVID-19...

170 ýyllyk hokkeý taýagy satuwda

“Goldin Auctions” söwda satuwynda adaty däl satuw amala aşyrylýar. Bu ýerde sportuň hokkeý görnüşiniň iň gadymy taýagy satylar. Bu hokkeý taýagynyň ýaşy 150-170 ýaş aralygynda...

5 million gorly kitaphana sanlylaşdyrylýar

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen «Sanly ulgam» syýasaty barha rowaçlanýar. Ýurdumyzyň baş kitaphanasy bolan Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda hem bu ugurda degişli işler...

5G tizliginde rekord

Finlýandiýanyň “Nokia” kompaniýasy ykjam aragatnaşygyň täze nesli bolan 5G ulgamynda täze tizlik rekordyna eýe boldy. Bu kompaniýa ABŞ-nyň Tehas ştatynyň Dallas şäherinde geçiren synagy...

Awiasiýa pudagynyň ýitgisi 314 milliard dollar

Seljerme, salgyt we maslahat hyzmatlaryny berýän “KPMG Türkiye” edarasy koronawirus ýokanjynyň logistika ulgamyna ýetirýän täsiri barada maglumat taýýarlady. Bu edaranyň ýük gatnawy pudagynyň ýolbaşçylaryndan...

Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiği bilen hyzmatdaşlyk

2020-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň (IRU) wekilleri bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Onlaýn görnüşde geçirilen duşuşyga Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we...
- Advertisment -

Most Read

Lukmançylyk agyz-burun örtüklerini (maska) ullanmak

Tomsuň ortaky aýy howanyň üýtgemegi we düzümindäki maddalaryň kadadan ýokary bolmagy bilen baglanyşykly tebigy ekzogen täsirini peseltmek maksady bilen, saglygy goraýyş, söwda nokatlarynyň, bazarlaryň,...

Göterip bolýan serginlediji öndürdi

Ýaponiýanyň “Sony” kompaniýasy adamlaryň ýanynda götermegine mümkinçilik berýän kinniwanja serginlediji öndürdi. Ony geýýän futbolkaňyzyň jübüsinde hem göterip bolar. Bu enjam adamyň bedeniniň gyzgynlygyny 23...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...

Diňe 19 sanysy öndüriler

Italiýanyň kaşaň sport ulaglaryny öndürýän “Lamborghini” kompaniýasy “Lamborghini Sion Roadster” görnüşini tanyşdyrdy. Bu ulagyň “Lamborghini” kysymly ulaglaryň üsti açyk görnüşiniň iň güýçli ulaglarynyň biri...