22/10/2020 8:09
Tags Türkmenistan haber

Tag: Türkmenistan haber

Söýgi hakda oýlanma

Geliň ýer ýüzünde ynsan döräli bäri onuň ýüregini lerzana salyp, gününe goýmaýan söýgi duýgusy barada açyk söhbet edeliň. Söýgi-bu diňe özüň baradaky pikirleriň bolman, eýsem...

Iň gadymy söýgi poemasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkynyň baý milli mirasyna hususan-da ruhy gymmatlyklaryna uly üns berýär. Ata-babalarymyz tarapyndan döredilip biziň  günlerimize  gelip ýeten  iň gadymy,...

Söýgi dünýäniň sallançagydyr

“O näme üçin sallançak, näme, dünýä yranyp durmy?” diýäýmäň!  Dünýe yrananok, dünýe  söýgi mukamy bilen üwrelýär. Söýgi bilen üwrelmegiň manysyny hemem nämedigini bolsa bagtyň...

Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Türkmenistanyň hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli sebäpli emele gelen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirmegi dowam etdirýär. Ozal hem saýtymyz arkaly beren...

Söýgi bu üstünligiň gözbaşy

Söýgi bu-tebigy, ruhy meýilli adamlary ýakynlaşdyrýan we baglanyşdyrýan işjeň güýçdir. Bu duýgy ynam, dostluk, baglanyşyk, duýgudaşlyk we rehimdarlyk ýaly duýgylar ýaly möhüm rol oýnaýar....

Armanly söýgi

Ol ýyllar durmuşymdaky iň süýji ýatlamalardy... Birazjyk hem ýüregimi daglaýardy... Meniň durmuşymyň manysyna öwrülen söýgim, nurana ýüzli Gözelimdi. Ol perişde ýaly sada, päkize, akýürekli perizatdy...

Dosta bolan ynam we dosta bolan söýgi

Dostluk meselesinde ilki bilen meşhur şahyr Kerim Gurbannepesowyň ýaşlara beren maslahatyny agzap geçesim gelýär: Dost paýlansa, äber diýip gyssanma, Alandan soň gysgaltma hem gysgalma, Dileg etse, gözleriňi...

Hepdelik täleýnama (19-25-nji oktýabr)

2020-nji ýylyň 19-25-nji oktýabry aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara nämeler...

Aýtmasy kyn bolan “üç söz”

(hekaýa) Içimi dertdeş gündeligime dökäýmesem başga hiç kime aýdyp bilemok. Öňler kinolarda görenimde ýa bolmasa çeper eserlerde okanymda, aşyk öz magşugyna şol jadyly “üç sözi”...

 Söýmek, söýülmek- iň elýetmez bagt

Biz bu bahar paslynda çagajyklarymyzy alyp, daga gezelenje gitdik. Meýdanyň gözel görki çagalaryň göwnüni açdy. Olaryň şadyýan gülki sesleri sähra guşlarynyň owazy bilen garyşyp,...
- Advertisment -

Most Read

Gülälek Gulmyradowa:Käbäm bilen bile ýörän ýollarym!

Dünýäde şeýlebir bagt bar, ol seniň çagalyk arzuwlaryň wysal bolanda ýüze çykyp, seniň nurly dideleriňe mähir – muhabbete besläp, başyňy göge ýetirýär. Ol bagt...

“Garagum ýalkymy : Wideo we Foto Habar

Gözel Diýarymyzyň Garagum sährasyndaky köp ýyllardanbäri ody sönmeýän Derweze gaz krateridir. Ol “Garagum ýalkymy” diýlip atlandyryldy. Biz bu barada öň saýtymyza Foto Habar ýerleşdiripdik....

Öz asyrynyň ogly : Jelaleddin Meňburny

Häzire çenli “Jelaleddin Türkmen ýa-da Jelaleddin Meňburny” atly makalamyzyň 3 bölümini saýta ýerleşdirdik. Häzir bolsa makalamyzyň soňky bölümini Size ýetirýäris. Ýurdy goramaklygyň meselelerine garan ýokary...

Barselona oýunçylary bilen şertnamalaryny täzeledi

Futbol sportunuň beýik toparlarynyň biri hasaplanylýan “Barselona” futbol topary, özüniň esasy düzümde çykyş edýän derwezewan Mark Ter Ştegen, goragçy Jerard Pike, Kleman Lengle we...