BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy ýene täzelendi:2024

Ýadyňyzda bolsa birnäçe gün öň biz okyjylarymyza 2024-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän halkara abraýly uniwersitetleriň sanawyny ýetiripdik. Şonda, şol sanawda bar bolan THE Bütindünýä uniwersitetiniň reýtingi (2024)sanawyny hem ýetiripdik.

Habary Size ýetiren günimizden bäri geçen birnäçe günüň dowamynda şol sanaw ýene-de täzelendi. Şol sebäpli, 2024-nji ýylyň 15-nji Fewraldaky ýagdaýa görä, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtyndaky sanawlary Size ýetirýäris.

Bellemeli zat, şol sanawdaky Moskwanyň uniwersitetler boýunça halkara reýtingine, QS Dünýä uniwersitetiniň reýtingine (2024) hem-de Dünýä uniwersitetleriniň akademiki reýtingi (2024) öňküligine galýar, diňe THE Bütindünýä uniwersitetiniň reýtingine (2024 sanawy üýtgeýär.

Şol sebäpli, THE Bütindünýä uniwersitetiniň reýtingi (2024), giren Türk uniwersitetleriň täze sanawyny hem aýratyn habar edip Size ýetireris.

1._Academic_Ranking_of_World_Universities

2._2024_QS_World_University_Rankings_1.1_For_qs

4._3_миссии_университета

THE 2024 TAZESI

Mahabat:

“ATAVATAN DANIŞMANIIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Kat:4 Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatantranslation@gmail.com

WhatsApp Atavatan : +90 532 401 71 52 ýa-da +90 530 251 36 73

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Ýene-de okaň

“Prep4success” maksatnamasy: güýzki okuwlaryna resminamalary kabul edýär

1-nji awgustda mekdep harytlarynyň satuw-söwdasy başlaýar

Kanadada daşary ýurtly talyplar üçin habar bar

Dalaşgär-2024: ýokary okuw mekdeplerinde täze hünär ugurlary açyldy

Ata Watan Eserleri

 2024-nji ýylda jemi 15 müň 926 dalaşgäri talyplyga kabul etmek meýilleşdirilýär

Türkmen okuwçylary we talyplary halkara olimpiadalarda 737 medal gazandy