TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

zagran pasport

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...

Çagalary döwlet umumybilim edaralarla kabul etmegiň tertibi nähilli?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Çagalary döwlet umumybilim edaralaryna kabul etmegiň Tertib tassyklandy. Bu Tertip, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 322 belgili  Buýrugy...

Fewral aýynda uniwersitede başlamak isleýänlere: Özýegin uniwersiteti

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän talyplar üçin goşmaça mümkinçilik! Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýyl üçin Türkiýede okuwa kabul edişlik möwsümi tamamlandy. Emma Siz Türkiýede okamak üçin...

Türkiýäniň halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2023

Baş Redaktor
Dünýäniň iň abraýly okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýeden bu ýyl 61 uniwersitet girdi. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 7 uniwersitetiň goşmaça bu sanawa girendigini görkezýär....

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri-2023: Türkmenistandan 3 habarçy agza

Ata Watan Eserleri
Her ýyl «Times Higher Education (THE)» britan žurnaly tarapyndan dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy çap edilýär. 2023-nji ýyl üçin çap edilen sanawda Türkmenistanyň...

Daşary ýurt Diplomlary: Ykrar etmek üçin Resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Daşary Ýurt Döwletinde berlen Diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawyny biz saýtymyza öň birnnäçe gezek ýerleşdiripdik. Halkara uçar gatnawlarynyň adaty tertipde başlamagy bilen...

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor
Türkiýe-Türkmenistan arasynda adaty uçar gatnawynyň gaýtadan dikedilmegi bilen köp sanly okyjylarymyzdan Stambulda biometrik pasportyň hereket ediş  möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi ýaly soraglar gelip başlady. Bar...

Diplom ykrar etmek üçin resminamalar täze salgyda kabul edilýär

Baş Redaktor
Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmek bilen baglanşykly saýtymyzda şuwagta çenli birnäçe habary Size ýetirdik . Olaryň hatarynda...

Diplomy tassyk edilýän halkara abraýly okuw mekdepleri-2022

Baş Redaktor
Biz her ýyl diplomy tassyk edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýurtlar boýunça aýry aýrylykda Size ýetirip gelýäris. Häzire çenli 2022-nji ýyl üçin tassyklanan ýokary okuw...