TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

biometrik pasport

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

Baş Redaktor
Köp sanly okyjylarymyzyň haýyşlaryny hasaba alyp, 2023-nji ýylda dünýäniň dürli künjeklerindäki 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän uniwersitetleriň doly sanawyny Size täzeden ýetirýäris. Bu habaryň...

Diplom ykrar etmek: Gerekli resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen...

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkiýäniň 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny  bu habarymyz bilen Size ýetirýäris. Biz  2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň   12-sine şeýle habary ilkinji...

Türk uniwersitetleri täze okuw ýyly üçin talyp kabul etmäge başlaýar

Baş Redaktor
Täze ýylyň gelmegi bilen esasan hem orta mekdepleriň soňky synpynda okaýan okuwçylar üçin ýokary okuw mekdeplerine girmek  bilen baglanşykly gyzgalaňly möwsüm başlaýar. Şonda ýaş oglan-gyzlarymyzyň...

Türkiýe wizasy üçin goşmaça resminama talap ediler

Baş Redaktor
Türkiýe döwletine wiza almak isleýän raýatlarymyz 3 Ýanwar 2023 senesinden başlap öňki talap edilýän resminamalardan daşgary goşmaça bir resminama hem tabşyrmaly bolarlar. Bu barada Türkiýe...

Sungat işgärleri üçin ýörite Stipendiýa : ABŞ-da gysga wagtlyk okuw

Baş Redaktor
Sungat işhärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gysga wagtlyk okuw maksatnamasy yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtynda bellenip geçilýär. Habarda bellenişina görä,...

Türkmenistanyň Serhet instituty 2023: Sizi okuwa çagyrýar!

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Serhet institutyna 2023 — 2024-nji okuw ýyly üçin okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda habar berilýär. Habarda turkmenmetbugat.gov.tm saýtyna salgylanyp...

Aýda 1700 ýewro talyp haky bilen Fransiýada okamak isleýäňizmi?

Baş Redaktor
Fransiýa daşary ýurtly talyplary «Eiffel Excellence Scholarship» atly talyp hakly maksatnama esasynda magistratura we doktorantura okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda...

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurt talyplary üçin örän uly mümkinçilikler berýän, Türkiýäniň hökümet maksatnamasy bolan “Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy  ýakynda başlaýar. Türkiýe,...

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...