TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

wiza

“Türk howa ýollary” awiakompaniýasy: Biletlerde ýene arzaladyş

Baş Redaktor
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy Türkmenistan ugurly uçuşlarda biletleriň bahasynda ýene arzalandyş etdi.  Kompaniýanyň Türkmenistandaky şahamçasyndan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalyna gelip gowşan täze maglumata görä,...

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň amala aşyrýan halkara uçar gatnawlarynyň ählisi paýtagtymyzdan amala aşyrylar. Bu barada maglumaty awiakompaniýasynyň täze uçuş rejesinden görmek bolýar.  «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň täze rejesi 2023-nji...

Türkiýe wizasy : Ähli gerekli resminamalaryň doly sanawy

Baş Redaktor
Türkiýe gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary gitmek isleýän maksatlaryna laýyklykda wiza almalydyr. Emma, Türkiýeden transit geçýän, başgaça aýdanyňda Stambulyň howa menziliniň transit ýolagçylar bölüminden çykmazdan göniden...

Aşgabat-Stambul-Türkmenbaşy ugruna ilkinji adaty uçar gatnawy amala aşyrylýar

Baş Redaktor
Şugün Türkmenistan-Türkiýe ugruna adaty reýsleriň täzeden ýola goýulmagyndan soňra ilkinji uçar gatnawy amala aşyrylýar. Günüň ikinji ýarymynda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň uçary, Aşgabadyň halkara howa menzilinden  Stambula...

Türkiýe ― Moldowa: indi passport bilen syýahat edip bolar

vepa
19-njy fewralda Türkiýe bilen Moldowanyň arasynda wiza ýatyryldy. Indi iki döwletiň raýatlary birek-biregiňkä diňe daşary ýurt passporty bilen, wizasyz gidip, syýahat edip bilerler....

Daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi we Türkmenistandan gitmegi

vepa
Daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar, eger Türkmenistanyň halkara şertnamalarynda başgaça bellenilmedik bolsa, Türkmenistana gelmek üçin wiza esasynda Türkmenistanyň çäklerine gelip we onda bolup bilerler....

Hususy wizalar boýunça hasaba almak üçin resminamalar

vepa
2. Hususy wizalar boýunça Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlaryny hasaba almak üçin şu resminamalar talap edilýär: a)     daşary ýurt raýatynyň bellenen görnüşdäki şahsy arzasy; b)   ...