Tag : Turkmenistan News

BIZNES

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Minsk ugry boýunça uçar gatnawy meýilleşdirilýär

IATA halkara kadalaryna laýyklykda, uçar gatnawlarynda tomusky möwsüm mart aýynyň ahyrynda başlanýar we oktýabr aýynyň soňky şenbe gününde tamamlanýar. 2022-nji ýylda bu günler 27-nji mart...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy

Şu gün “Türkmenistan” awiakompaniýasy tarapyndan Aşgabat-Moskwa-Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçildi. Russiýanyň ilçihanasynyň...
BIZNES

Türkmenistan  “John Deere” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. “John Deere”...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Aşgabat-siti»: maslahat beriji kompaniýalary üçin halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurluşygynda sanlylaşdyrmagyň ýokary tehnologiýaly ulgamyny ornaşdyrmak üçin bu ugurda baý tejribesi bolan maslahat beriji kompaniýalary işe çekmek...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«Aşgabat-siti» üçin Halkara bäsleşik

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň ýerleşjek ýeriniň inžener-geologik gözleg işlerini toplumlaýyn geçirmek üçin bu ugurda baý tejribesi bolan ýöriteleşdirilen kompaniýany işe çekmek...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 32-nji uçar gatnawy amala aşyryldy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda bellenilýär. Şu gün, ýagny 24-nji...
BIZNES

Türkmenistanyň 88 kärhanasy Russiýa pomidor we burç eksport eder

Russiýa Federasiýasynyň Weterinariýa we fitosanitar gözegçilik boýunça federal gullugy (Rosselhoznadzor) 2021-nji ýylyň 10-njy dekabryndan Türkmenistanyň 88 kärhanasyna Russiýa Federasiýasyna pomidor we burç ýerlemek babatda çözgüt...
BIZNES

Ýük daşamak üçin alynýan ýygymlar hem-de tölegler bellenildi

Ýurdumyzda daşary ýurt döwletleriniň ýük awtoulag tirkegleri we ýarym tirkegleri bilen ýük daşamagy düzgünleşdirmek hem-de ulag ulgamynyň halkara gatnawlarda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň...
JEMGYÝET

Hormatly Prezidentimiz: bahalaryň ýokarlanmagyna ýol berilmeli däl

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda ulgamynyň ösdürmek babatda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Bu maslahatda bu ugra gözegçilik edýän degişli edaralaryň ýolbaşçylaryna birnäçe tabşyryklar...
BIZNES

Gyrgyzystan Türkmenistandan elektrik toguny alýar

Gyrgyz Respublikasy Türkmenistandan elektrik energiýasyny täjirçilik bahasyndan import edýär. Türkmenistan bilen gazanylan ylalaşyk esasynda göz öňünde tutulan elektrik energiýasynyň 60 göterimi Gyrgyz Respublikasy tarapyndan import...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 29-njy oktýabrda nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyrylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabatdan Moskwa 24-nji uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherinden Russiýanyň Moskwa şäherine 22-nji oktýabrda nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi web sahypasynda bellenilip geçilipdir....
BIZNES

Türkmen-rus ykdysady forumy geçirildi

Sanly ulgam arkaly VIII türkmen-russiýa ykdysady forumy geçirildi. Iki ýurduň Söwda-senagat edaralary tarapyndan guralan bu çäre bilelikdäki maýa goýum we önümçilik taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak,...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 23-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip...
BIZNES

11-nji Merkezi Aziýa söwda forumy başlady

Şu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki ýurtlaryň arasynda söwda we hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de sebitde pandemiýadan soňky dikeldiş we durnuklylygy ara alyp maslahatlaşmak...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 21-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 20-nji ýörite uçar gatnawy

Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki halkara howa menzilinden Russiýanyň Moskwa şäherine nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Тендер: строительство водопропускных сетей

Хякимлик Лебапского велаята объявляет тендер на строительно-монтажные работы водопропускных сетей в населённых пунктах в Фарабском этрапе Лебапского велаята от водоочистительного сооружения мощностью 25000 м3 в...