TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

daşary ýurtly raýatlar

Ýaşamak üçin rugsatnama nobatyna çäklendirmäniň täsiri

Ata Watan Eserleri
Mälim bolşy ýaly, Türkiýe Respublikasynda şu günden başlap, maý aýynyň 17-sine çenli doly derejede çäklendirmeler başlaýar. Bu çäklendirmeler käbir ýagdaýlardan daşary ähli daşary ýurtly raýatlar...

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...