SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

16-njy Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 16-njy  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Hemme zat garaşyşyňyzdan has gowy bolar. Meýilnamalary üýtgetmeli bolmagyňyz mümkin sebäbi köpden bäri yhlas eden zatlaryňyza ýetmäge mümkinçilik bolar. Şeýle ýagdaýlarda wagt ýitirmezlik möhümdir.Güniň ikinji ýarymynda nagt girdejiler garaşylmadyk çeşmelerden bolmagy ähtimal. Käbir Hamallar  uzak wagtlyk bergilerini üzüler. Gymmat bahaly sowgatlar hem aýrylmaýar.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Öň kyn ýaly görünýän zady edip bilersiňiz.Ýagdaýlaryň üstünlikli utgaşmagy ýaňy-ýakynda sizi we ýakynlaryňyzy binjalyk eden meseleleri çözmäge mümkinçilik berer. Köp Sowurlaryň häzirki wagtda beýlekiler üçin edýän ähli işleri hem peýdaly bolar.Günüň birinji ýarymy täsirli bolar, ýöne ikinji ýarymy has asuda bolar. Agşam ýakyn adamyňyz bilen geçirmäge mynasyp.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Günüň başynda zatlar meýilnama boýunça gitmese-de ugurtapyjylygyňyz  we özüňize bolan ynamyňyzy ýitirmersiňiz.Kynçylyklary ýeňip geçmäge ýakyn wagtda hemme zada kömek etmäge taýyn adamlar bolar.Islendik meselä döredijilikli çemeleşjekdigiňiz sebäpli hatda adaty meseleler hem size içgysgynç görünmez. Seresap bolmaly ýeke-täk ugur finans.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Garaşanyňyzdan  has köp aladalaryňyz bolar sebäbi meýilleşdirenleriňize düýbünden täzeleri goşup biler. Şeýle-de bolsa bu sizi binjalyk etmez. Güniň ikinji ýarymynda iş salyşmak üçin köp wagt gerek bolmaz. Dostlar we köne tanyşlar muňa kömek eder.Islendik çynlakaý gepleşik günortana çenli yza süýşürilmeli bu wagt başgalar bilen umumy dil tapmak, şübhelenýänleri ynandyrmak we ynandyryjy deliller tapmak has aňsat bolar. Agşam Seretanlary  söýýänleri ýakymly garaşylmadyk zatlar bilen begendirer.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Bu gün  umuman gowy bolar. Düşünişmezliklere gaharlanmasaňyz we başgalaryň sözlerine üns bermeseňiz, bagtly bolmagyň köp sebäbini taparsyňyz. Maliýe meselelerini çözmek isleýänler: ýalňyşyp ýa-da bir zady ýatdan çykaryp bilerler. Emma şahsy gatnaşyklarda oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Agşam ilkinji duşuşygy giden Esetler ajaýyp wagt geçirerler. Belginiň maşgala wekillerine gowy habar garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Başgalar üçin köp peýdaly zatlar edersiňiz ýöne gyzyklanmalaryňyzy ýatdan çykarmarsyňyz. Başgalaryň maslahatynyň peýdaly bolmagy ähtimal däl ýöne duýgurlyk hökman näme etmelidigiňizi aýdar.Günüň ortasy maşgala meseleleriňize  we ýakynlaryňyz bilen aragatnaşyk üçin amatlydyr. Dostlaryňyz bilen duşuşyp bilersiňiz emma köp adamly çärelere gatnaşmak maslahat berilmeýär. Agşam ýakynlaşdygyça pul bilen baglanyşykly hemme zatda seresap bolmaly.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Günüň başynda ýüze çykýan pikirlere üns beriň.. Belki beýlekiler meýilnamalaryňyzy derrew makullamazlar. Emma sähelçe wagtdan soň hemmeler üstünlik gazanjakdygyňyzy görerler.Köp Mizanlar  üçin bu gün ýakymly tanyşlary we adaty bolmadyk adamlar bilen duşuşmagy wada berýär.Ýakymly  dostlukly we romantik gatnaşyklaryň başlangyjy bolup biler. Bu ýerdäki hemme zat alamatyň wekilleriniň başlangyç etmek isleýändiklerine baglydyr. Agşam asuda çäreler üçin amatly we köne güýmenjiňizi ýadyňyzdan çykaryp bilersiňiz – bu size ýene-de köp oňyn duýgulary berer.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Döredijilikli çemeleşmegi zatlara adaty bolmadyk görnüşi talap edýän islendik iş üçin amatly gün. Bu gün aljak pikirleriňiz köp meseleleriňizi çözmegi  ähtimal. Daş-töweregiňizdäkiler hökman olary halarlar. Öň size baha bermedikler pikirlerini üýtgederler.Jemgyýetçilikde töweregiňizi giňeltmäge we köp adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik bolar. Käbir Akraplar  täze dostlary  taparlar. Romantiki hekaýalaryň başlangyjy hem mümkindir. Şeýle-de bolsa gatnaşyklar isleýşiňiz ýaly çalt ösmez.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Gün isleýşiňiz ýaly başlamazlygy mümkin. Ujypsyz düşünişmezlikler we içerki düşünişmezlikler bolup biler. Şeýle-de bolsa basym ýagdaýlar  gowlaşyp başlar. Güniň ikinji ýarymy ýakynlaryňyz bilen bir ýere gitmek we daşky gurşawy üýtgetmek üçin gowy gün.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Hiç ýere howlugmagyň zerurlygy ýok. Bu gün ozal başlan zatlaryňyzy arkaýyn tamamlamak we uzak wagtlap nämä ýetip bilmejekdigiňizi anyklamak üçin amatlydyr. Ünsüňizi jemlemek kyn bolmaz  we maliýe meseleleriňizi çözüp bilersiňiz.Seresap we ünsli bolarsyňyz bu zerur däl çykdajylardan gaça durmaga mümkinçilik berer.Günüň ikinji ýarymynda köp Jedilere aragatnaşygy çäklendirmek ýakynlary bilen wagt geçirmek islärler.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Gün düşnüksiz bolar ýöne oňyn tendensiýalaryň täsiri agdyklyk eder. Irden sizi bulaşdyrjak habarlary getirip biler. Ýadyňyzdan  çykarmaň alnan islendik maglumaty aýratyn üns bilen barlanmalydyr. Häzirki wagtda köp Daluwlara täze tanyşlara çalt çemeleşmek ukyby gerek bolar. Duýgurlyk alamatyň wekillerine kime ynanyp boljakdygyny we kimiň has gowudygyny aýdýar. Bu gün gelejek bilen baglanyşykly käbir kararlary kabul etmek üçin hem amatlydyr.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün üçin gyzykly we möhüm bir zat meýilleşdiren bolsaňyz meýilnamalaryňyzy mümkin boldugyça ir durmuşa geçirip başlaň. Irden aýratyn şowly bolar.Günüň ikinji ýarymy asuda geçer we islendik aýgytly hereketlere garanyňda dynç almak üçin has amatly bolar. Maşgala wakalary gowy bolar. Soňky döwürde ýakynlaryňyz bilen geçmişdäki ähli düşünişmezlikleriňizi çözüp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

19-njy Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama