TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Fransiýa

“Ýewrowideniýe-2022” aýdym-saz bäsleşiginiň finalistleri belli boldy

Ata Watan Eserleri
Italiýada geçiriljek “Ýewrowideniýe-2022” aýdym-saz bäsleşiginiň finalyna çykanlaryň sanawy belli boldy. Sanawda 25 ýurduň ady agzalýar. Italiýa, Fransiýa, Germaniýa göni finalyň özüne gatnaşýandyklary üçin ýarym finalda...

Şa aýaly Ýelizaweta tagtynyň mirasdüşerini yglan etdi

Ata Watan Eserleri
Angliýanyň şa zenany Ýelizaweta II. tagta çykmagynyň 70-nji ýyly mynasybetli mirasdüşerini habar berdi. Şa aýal tagta mirasdüşerleriň atlaryny görkezdi. Angliýanyň şa zenany Ýelizaweta tagtyň 70...

Älemdäki ilkinji ýyldyzlary görer

Ady rowaýata öwrülen Habbl teleskopundan hem güýçli boljak Jeýms Web älem teleskopy özüni giňişlige alyp gitjek älem gämisine berkidildi. Onuň bilen älemi ýagtyldan ilkinji ýyldyzlary...

Fransiýada yşyklar festiwaly: Köçeler reňkli yşyklar bilen bezeldi

Fransiýanyň Lion şäherinde däp bolan yşyk festiwalynyň başlamagy köçeleri reňkli öwüşginler bilen doldurdy. Festiwal tomaşaçylary haýran galdyrdy. Adatça her ýyl Fransiýanyň Lion şäherinde geçirilýän yşyk...

G7: ekologiýa üçin 100 mlrd dollar

G7 ýurtlary – Beýik Britaniýa, Germaniýa, Italiýa, Kanada, Fransiýa, Ýaponiýa we ABŞ ýaly ýurtlaryň döwlet we hökümet baştutanlary Beýik Britaniýanyň Kornuoll graflygyndaky Karbis-Beý şäherçesinde 3...

Baýdeniň ilkinji daşary ýurt sapary

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň ilkinji daşary ýurt saparyny şu ýylyň iýun aýynda Beýik Britaniýa bilen Belgiýa amala aşyrmagy meýilleşdirilýär. Prezidenti Baýden 11-14-nji iýuny aralygynda Beýik...

Türkmenistan Owganystan boýunça duşuşyga çagyryldy

Owganystan boýunça Stambulda boljak duşuşyga gatnaşmaga çagyrylýan 21 döwletiň içinde Türkmenistan hem bar.  Bu barada rus metbugat gulluklary habar berýär. BMG, Türkiýe we Katar tarapyndan...

Sanjymyň ady üýtgedildi

Iňlis-şwed derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” koronawirus sanjymy indi “Wakszewriýa” diýip atlandyrylar. Bu barada Ýewropa derman serişdeleri gullugy (EMA) habar berýär. Şeýle hem Şwesiýanyň lukmançylyk...

Elektroulaglar üçin batareýa önümçiligine girişer

Ýewropa Bileleşigi elektrik awtoulaglary üçin elektrik akkumulýator pudagyny ösdürmek boýunça 2,9 milliard ýewro maýa goýum sarp eder diýip, “Euronews” habar gullugy habar berýär. Ýewropa Bileleşiginiň...

Iň gowy milli çempionat

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň jemi boýunça Halkara futbol taryhy we statistika federasiýasy (IFFHS), milli futbol çempionatlaryň sanawyny çykardy. Guramanyň resmi saýtynyň habar bermegine görä, milli futbol çempionatlaryň...