TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

talyplar

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

Sapakda öň hatarda oturmagyň okuwçylaryň başarnygyna täsiri

vepa
Birnäçe barlaglaryň netijelerine görä, synpda öň hatarda oturan okuwçylar köplenç derslerine ökde bolýarlar, yz setirlerde oturan okuwçylaryň bolsa derslerine gowy ýetişip bilmeýärler diýen düşünje bar....

Ýagşylyklaryň sanawyny ýöretmäň!

vepa
Talyplar ýa-da okuwçylar bilen söhbetdeş bolanymda olar hemişe «Üstünligiň syry nämede? Üstünlige ýetmegiň ýazylmadyk düzgünleri haýsylar?» diýip sowal berýärler. Wah, bilýän-le, olar gyrasy nagyşlyja tabagyň...