TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ýewropa ýurtlary

Koronawirus sebäpli Ýewropa serhetlerinde gözegçilik güýçlendirilýär

Ýewropa ýurtlarynda koronawirus pandemiýasynyň täzeden möwç almagy netijesinde, serhetlerde gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda giriş-çykyşlar düzgünleri we talaplary berkidilýär. Ispaniýadan Fransiýa awtoulagly barmak üçin koronawirus ýokanjynyň...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

Adamlaryň ýoklugyndan peýdalanan jandarlar

Ata Watan Eserleri
Dünýäde koronawirus keselini giňden ýaýran döwründe Ýewropa ýurtlary bilen bir hatarda ençeme döwletde adamlaryň köçä çykmagyna çäklendirme girizildi. Ine, şeýle döwür janly-jandarlar üçin has hem...

Microsoft kompaniýasynyñ gulaklygy ýewropa ýurtlarynda satuwa çykarylar

Microsoft kompaniýasy özüniñ Microsoft Surface Earbuds gulaklygyny Ýewropa döwletlerinde satuwa çykarar. Bu gulaklyk geçen ýylyñ oktýabr aýynda tanyşdyryldy we 2019-njy ýylyñ ahyrynda satuwa çykarylmalydy, emma...

Türkmenistan- ÝB: oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlyk

vepa
Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanda oba hojalygyny we obany mundan beýläk-de durnukly ösdürmäge ýardam bermek — SARD III» Taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň bäşinji...