TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Sanjymyň ady üýtgedildi

Iňlis-şwed derman kärhanasy tarapyndan öndürilýän “AstraZeneca” koronawirus sanjymy indi “Wakszewriýa” diýip atlandyrylar. Bu barada Ýewropa derman serişdeleri gullugy (EMA) habar berýär. Şeýle hem Şwesiýanyň lukmançylyk önümleri gullugy sanjymyň adynyň üýtgedilmegi onuň düzüminiň ýa-da häsiýetiniň üýtgemegine sebäp bolmajakdygyny, ýöne sanjym baradaky maglumatlar, bellikler we gaplamalary başgaça bolup biljekdigini habar berýär. Umuman sanjymyň adynyň üýtgemeginiň sebäbi soňky hepdelerde sanjyma garşy bildirilýän köp sanly tankyt bellikleriň ýüze çykmagy bolup durýar.

Ýüze çykan tankytlara görä, Ýewropa Bileleşiginiň käbir ýurtlary bu sanjymyň ulanyşyny togtatdylar. Dünýäde hem bu sanjyma isleg bildirýän ýurtlaryň sany hem barha azalýar. Kanada döwleti 55 ýaşdan kiçi adamlar üçin “AstraZeneca” koronawirus sanjymyny ulanmagy togtatdy.

Şeýle hem şu aýda Germaniýa, Italiýa, Norwegiýa, Latwiýa, Islandiýa, Fransiýa, Ispaniýa, Indoneziýa, Sloweniýa we başga-da birnäçe ýurtlar bu sanjymy ulanmagy bes etdiler. Bu ýurtlaryň häkimiýetleri sanjymyň görkezip biläýjek zyýanlary sebäpli ätiýaçlyk çäreleri esasynda bu karary kabul edipdirler.

 

Gyrgyz Respublikasynda köpçülikleýin sanjyma girişildi

 

Ýene-de okaň

Türkiýe wizesi barada täze maglumat :mobil biometrika

Baş Redaktor

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

Teswirle