SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gyrgyz Respublikasynda köpçülikleýin sanjyma girişildi

Gyrgyz Respublikasynda koronawirus pandemiýasyna garşy köpçülikleýin sanjym etmek işiniň birinji tapgyry badalga aldy. Ýurtda sanjym döwründe Hytaýyň “Sinopharm” sanjymy urulýar.

Gyrgyz Respublikasynda ilkinji bolup, saglygy goraýyş we durmuş üpjünçilik ministri Alymkadyr Beýşenaliýew we onuň orunbasarlary sanjym aldy.

Ministr metbugat ýygnagynda eden çykyşynda bu sanjymyň täsirliliginiň ýokarydygyny belläp, hiç hili ikinji derejeli täsiriniň ýokdugyny belledi.

Golaýda Gyrgyz Respublikasyna Hytaýdan ynsanperwer kömegi hökmünde 150 müň doza möçberinde “Sinopharm” sanjymy getirildi.

Bu sanjym bilen Hytaýda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýe Respublikasynda, Özbegistan Respublikasynda, Bahreýnde sanjym işleri alnyp barylýar. Bütin dünýäde 3 milliondan gowrak adama sanjym edildi.

 

Sues kanaly täzeden açyldy

 

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar