TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Pfizer”/”Biontech”

Koronawirus sanjymynyň bazary giňeýär

Ata Watan Eserleri
Dünýäde pandemiýa bilen göreşmekde alymlar yzygiderli gözleg işlerini geçirip, kesele garşy waksinalary oýlap tapýarlar. “Morgan Stanley we Kredit Suisse” kompaniýalaryň geçiren gözleglerine görä, bu waksinalaryň...

Covid-19: Ýewropa ýene bir sanjymy tassyklady

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda dünýäde koronawirus ýokanjyna garşy sanjymlaryň köpçülikleýin ulanylmagyna kem-kemden rugsat berlip başlandy. Ýewropa Bileleşiginde ABŞ-nyň we Germaniýanyň bilelikde öndüren “Pfizer/BioNTech” sanjymyndan soňra “Moderna” kompaniýasynyň...

Ýewropada köpçülikleýin sanjyma girişildi

Ata Watan Eserleri
27-nji dekabrda Ýewropa bileleşigi koronawirus keseline garşy köpçülikleýin sanjym geçiriş çäresini başlatdy diýip, “Reuters” habar gullugyna habar berýär. 26-njy dekabrda Ýewropa ýurtlarynda sanjyma badalga berilmeginiň...

Koronawirusa garşy täsirli 5 sanjym

Ata Watan Eserleri
Ýer ýüzünde giňden ýaýran täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy göreş babatda köp işler durmuşa geçirilýär. Esasan hem, dünýäniň öňdebaryjy farmasewtika kompaniýalary, lukmançylyk ylmy merkezleri bu...