TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Suratkeş

Traktorda “Sputnik-V” sanjymynyň suraty çekildi

Meýdanlarda traktory bilen uly göwrümli suratlar döredýän italýan suratkeşi Dario Gambarin, nobatdaky täze suratyny Russiýanyň “Sputnik-V” koronawirusa garşy sanjymyna bagyşlady. Ol mart aýynyň ortalarynda Italiýanyň...

Wan Goguň gymmatly eseri satylar

Suratkeş Wan Goguň ýerine ýetiren “Montmart köçesiniň sahnasy” atly suraty 1887-nji ýylda döredilipdir. Şol wagtdan bäri surat şol bir maşgalanyň agzalaryna degişli bolupdyr. Köp ýyllardan...

Dünýäniň iň uly suraty

Amerikaly Deýmond Wipper-Ýang dünýäniň iň uly suratyny çekdi. Ol 600 inedördül metr kagyzda – öýleri, howa şarlaryny we ummanyň içindäki ýaşaýşy şekillendiripdir. “CNN” habar gullugynyň...

Ýylyň iň gymmat surat eseri

Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň çeken “Elinde medaly bolan ýaş oglan” atly suraty Nýu-Ýork şäheriniň söwda öýünde 92,2 million dollar satyldy diýip, “Sotheby’s” söwda öýüniň resmi...

     “Söýgi- durmuşyň özeni”

Söýgi-bu adamyň iň ýakyn,çuň duýgylarynyň biri. Köptaraply we güýçli,kähalatlarda adamyň aklynyň we ýüreginiň dyngysyz jedeli. Mertleri, gahrymanlary, gayduwsyz adamlary ejizlendirýän we tersine, ejiz adamlary güýçlendirýän,...

Rubigiň kubiginden uly surat ýasaldy

Italiýanyň ýaşaýjysy Jowanni Kontardi takmynan 16 sagadyň içinde 6 müň sany Rubigiň kubigindan rekord derjesindäki mozaika görnüşinde surat döretdi. Suratda Jowanni atlandyň elinde uly göwrümli...

Andy Warholyň kamerasy üçin 13 müň 750 dollar

Amerikaly suratkeş Andy Warholyň şahsy “Polaroid” kamerasy 13 müň 750 dollara satyldy. “Heritage Auctions” tarapyndan gurnalan satuwda satylan kamera Warholyň 1970-nji ýyllarda iň halanýan enjamlaryndan...

Çekilen surat 80 million dollara satyldy

Ata Watan Eserleri
Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň 550 ýyllyk portreti ABŞ-nyň Nýu-Ýorkdaky “Sotheby” auksion öýi tarapyndan 80 million dollara satyldy. Bottiçelliniň “Medal saklap duran ýigit” portretiniň 1470-1480-nji ýyllarda...

Gözleri bilen surat çekýär

Londonda ýaşaýan Sarahnik Sara Ezekiýel aýdyň we durmuşy tassyklaýan şekilleri bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Elleriniň we aýaklarynyň tutmaýanlygyna garamazdan, çekýän suratlary örän täsin. Ezekiýeliň...

Kakageldi Seýitmuhammedow: — Ylham gorum bedewler

vepa
Döwrüň belent ruhuny, durmuş gözelligini açyp görkezýän eserleri döretmekde alyp barýan işleri dogrusynda halypa suratkeş, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Kakageldi Seýitmuhammedow bilen söhbetdeş bolduk....