SENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

15-nji Iýun ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Hormatly okyjylarymyz!
Üns beriñ! Eger-de araňyzda daşary ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, şeýle hem Türkiýä wiza almak isleýän bolsaňyz, resminamalar toplumynyň terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Onuň salgysy: Aşgabat şäheri, Ankara köçe 25, (Aýtakow-Ýubileýniý), A Blok, 401

Habarlaşmak üçin…. +993 63 78-96-73, 96-48-55

E: Mail : makulhyzmat@gmail.com

Siz hem öz ýyldyzyňyza görä, täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň. Her bir täleýnama baradaky gysgaça maglumatlary almak isleseňiz, onda şu ýere basyp okap bilersiňiz.

Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip, gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!

Mähriban okyjylar! Doglan senäňize degişli ykbal ýyldyzlarynyň häzirki wagtda durmuşyňyza nähili täsir edýändigi, geljegiňiz baradaky biraz maglumatlary bilesiňiz gelse, size 2024-nji ýylyň 15-nji  iýundaky  täleýnamaňyzy hödürleýäris.

Hamal (guzy 21.03 – 20.04)

Bu gün meýilnamalary üýtgetmäge mejbur etjek garaşylmadyk wakalary ýa-da habarlary getirer. Emma siz bu barada alada etmäň. Duýgurlyk size nädip hereket etmelidigiňizi derrew aýdyp berer we islenýän netijäni gazanmak üçin köp güýç sarp etmeli bolmaz.Syýahatlar gowy bolar. Köp gyzykly zatlary görersiňiz we ýakyn wagtda peýdaly boljak zatlary öwrenersiňiz.

Sowur (öküzçe 21.04 – 20.05)

Günüň başynda käbir kynçylyklar ýüze çykyp biler ýöne alada etme: hemme zady başararsyňyz. Möhüm we çylşyrymly bir zat etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz ýeke başlamakdan gorkmaň.Ýakyn  wagtda ygtybarly kömekçileriňiz bolar.Günüň ikinji ýarymynda aragatnaşyk üçin amatly döwür başlar. Ýakynda köne tanyşlaryňyz we ilkinji gezek tanyşanlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolar.

Jöwza  (ekizekler 21.05 – 21.06)

Başlangyç islendik peýdaly işler üçin amatly bolar. Öň kyn ýaly görünýän zatlara çaltlyk bilen baş goşarsyňyz siz üçinem ýakynlaryňyz üçinem möhüm bolan soraglara jogap taparsyňyz. Jöwzalaryň köpüsi üçin köp wagt ozal gazanylan tejribe  köp ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek eder.Günüň ikinji ýarymynda hatda kiçi adaty meseleler hem adatdakysyndan has köp ünsi talap edip biler. Esasanam pul ýa-da gymmatly emläk bilen baglanyşykly kararlar bermeli bolsaňyz howlukmaň. Ýakynlaryňyzyň maslahaty size  peýdaly bolar.

Seretan (leňňeçler 22.06 – 22.07)

Günüň başynda köpden bäri islän zadyňyza ünsi jemlemäge mümkinçilik alarsyňyz. Dogry üstünlik derrew gazanylmaz. Ýöne  tutanýerli bolarsyňyz islenýän netijä gaty çalt ýetersiňiz. Käbir Seretanlara köne dostlary kömek eder.Günüň ikinji ýarymynda emosional ýagdaý has güýçlener. Pikirleriňizi ýygnamak has kyn bolar. Ujypsyzja aladalar bolup biler we beýlekiler bilen düşünişmek has kynlaşar.

Eset (ýolbars 23.07 – 23.08)

Pul bilen baglanyşykly hemme zatda seresap bolmaly. Geleşiklere we satyn almalara howlukmaň. Peýdaly zatlara üns berseňiz hökman üstünlik gazanarsyňyz we köp güýç sarp etmeli bolmarsyňyz.Gündelik meselelere belli bir wagt sarp edip bilersiňiz. Güniň ikinji ýarymy dostlaryňyz bilen aragatnaşyk gurmak üçin amatly bolar we olar bilen duşuşmakdan hoşal bolarsyňyz. Käbir Esetlere  romantik garaşylmadyk wakalar  garaşýar.

Sünbüle (gyz 24.08 – 23.09)

Ansat ýeňişlere bil baglamazlyk has gowudyr. Mümkin bu gün maksadyňyza ýetmek üçin köp işlemeli bolarsyňyz. Ýagdaýlar gaty gowy bolup bilmez we ownuk düşünişmezlikler bolup biler. Günüň ikinji ýarymy aragatnaşyk üçin gaty amatly bolar. Çynlakaý meseleleriňizi  ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Siziň pikiriňiz bilen asla gyzyklanmaýan adamlar hem siziň pikiriňizi diňlärler. Agşam Sünbüleler üçin gowy habar wada berýär.

Mizan (terezi 24.09 – 23.10)

Daş-töweregiňizde bolup geçýän zatlary üns bilen synlamaga synanyşyň we hiç zady ýatdan çykarmaň. Köp gyzykly zatlary öwrenmäge we beýlekilerden möhüm maglumatlary almaga mümkinçilik alarsyňyz. Peýdaly we köp işleriňizi goldajak adamlar bilen duşuşmagyňyz mümkin.Bu gün dostlaryňyz bilen duşuşmak üçin amatlydyr; olary öz ýeriňize çagyryp ýa-da gezelenje gidip bilersiňiz. Kiçijik syýahatlar üstünlikli bolar.Agşam Mizanlar üçin aýratyn ýakymly bolar.

Akrap (içýan 24.10 – 22.11)

Bu gün möhüm söhbetdeşlikler üçin amatlydyr. Köp zada bagly adamlardan üstün çykmaga mümkinçilik bolar. Dogry sözleri we ynandyryjy zatlary taparsyňyz.Pul bilen baglanyşykly hemme zatda öz duýgurlygyňyza bil baglap bilersiňiz: bu sizi ruhdan düşürmez. Romantiki gatnaşyklar babatynda oňyn tendensiýalaryň täsiri göze ilýär.

Kowus (keman 23.11 – 21.12)

Size örän üstünlikli we netijeli gün garaşýar. Bu siziň üçin we ýakynlaryňyz üçin möhüm bolan çynlakaý meseleleri çözmek üçin amatly bolar.Köpden bäri tanyş öý işlerine üns bermeli bolarsyňyz. Häzirki wagtda adatdakysyndan has içgysgynç we ýadaw bolup görünmegi mümkin. Ýöne  başlanan zadyňyzy gutararsyňyz ajaýyp netije alarsyňyz.Adaty bolmadyk çärelere gatnaşmaga we ozal köp gyzykly zatlary etmäge we köp  adamlar bilen duşuşmaga mümkinçilik alarsyňyz.

Jedi (owlak 22.12 – 20.01)

Häzirki wagtda ýagdaý adatdakysyndan has köp wagt alar. Garaşylmadyk gijikdirmeler bolup biler we size kömek etmegi  wada beren adamlar sizi ruhdan düşürip bilerler. Hakykatdanam möhüm bir zat barada aýdylanda diňe öz güýçli taraplaryňyza bil baglamaga synanyşyň. Maliýe meselelerini çözmäge ünsi jemläp bilersiňiz. Üstünlikli amallar we garaşylmadyk nagt girdejiler bolmagy ähtimal.Şahsy gatnaşyklarda başlangyç etmek gowy zat. Bu gün ýakymly tanyşlary wada berýär. Şeýle hem köne baglanyşyklary dikeltmek we dawa edenleriňiz bilen ýaraşyk gurmak üçin amatlydyr.

Daluw (gowa 21.01 – 20.02)

Bu gün gepleşikler köp bolar uzak jedellerden gaça durmak we size gaty gyzykly däl zady ara alyp maslahatlaşmak kyn bolar. Daş-töweregiňizdäki adamlar adatdakysyndan has ýygy-ýygydan gatyşyp ýa-da gaharlandyryp bilerler. Şeýle-de bolsa deňagramlylygy saklarsyňyz negatiw duýgulara erkinlik bermäň we hiç kim bilen dawa etmäň.

Hut (balyk 21.02 – 20.03) 

Bu gün  möhüm   maksatlaryňyza üns beriň ownuk zatlar bilen ünsüňizi sowmajak boluň, hemme zat netije berer. Özbaşdak hereket etmek has gowudyr we kömek sorasaňyz, diňe köpden bäri tanaýan adamlaryňyzdan soramak has gowy.Köne pikirlere we meýilnamalara gaýdyp gelip bilersiňiz we  meýilnamalaryňyzy durmuşa geçirip bilersiňiz. Agşam ýakynlaryňyz bilen geçirmäge mynasypdyr we maşgala meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşmak peýdaly bolar.

Ýene-de okaň

18-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

17-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

13-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

12-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ata Watan Eserleri

11-nji Iýul ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

2024;Hepdelik täleýnama (08-14-nji iýul)

Ata Watan Eserleri