Tag : Nýu-Ýork

MEDENIÝET

Nýu-Ýork uniwersitetinde Teýlor Swift öwreniler

Ata Watan Eserleri
Nýu-Ýork uniwersitetiniň “Clive Davis” instituty 2022-nji ýylyň ýaz möwsüminden başlap Teýlor Swift hakda leksiýa berlip başlanýar. Bu okuwda Swiftiň sazanda, telekeçi, aýdymçy we pop nyşany...
MEDENIÝET

Iň köp aýlyk alýan sazandalaryň sanawynda ýeke-täk zenan: Teýlor Swift

Ata Watan Eserleri
Abraýly aýdym-saz neşirçisi “Rolling Stone” soňky ýylda iň köp girdeji gazanan sazandalary yglan etdi. ABŞ-ly rok ýyldyzy Brýus Spreýsten (72) 590 million dollar girdeji gazanyp,...
MEDENIÝET

“Gremmi” baýragynyň ýeňijileri belli boldy

63-nji “Gremmi” baýragy ABŞ-nyň Los-Anjeles, Nýu-Ýork we Neşwil şäherlerinde onlaýn ýagdaýda geçirildi. Bu ýaryşda aýdymçy Beýonse 9 kategoriýada, Teýlor Swift, Roddi Riç we Dua Lipa...
MEDENIÝET

Ýylyň iň gymmat surat eseri

Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň çeken “Elinde medaly bolan ýaş oglan” atly suraty Nýu-Ýork şäheriniň söwda öýünde 92,2 million dollar satyldy diýip, “Sotheby’s” söwda öýüniň resmi...
DÜNÝÄ

Halkara guramalary Bitaraplygyň orny hakyndaky Kararnamalary kabul etdiler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Jidda şäherinde (Saud Arabystany) ýerleşýän ştab-kwartirasyndan hoş habarlar gelip...
MEDENIÝET

“Bulutlar” filmi üçin howpsyz araçäkli gala görkezilişi

“Disney +” platformasynyň täze filmi bolan “Clouds” ýagny “Bulutlar” filminiň gala görkezilişi Nýu-Ýorkda geçirildi. “Clouds”-bu täze amerikan sazly drama filmi bolup, onuň reźissýory we prodýuseri...
TEHNOLOGIÝA

Ýokary tizlikli täze uçar

“Boom” kompaniýasy täze ýokary derejeli uçar modelini hödürledi. 88 ýolagçyny kabul etjek döwrebap model 2021-nji ýylda ilkinji uçuşyny amala aşyrar. Döwrebap uçar Nýu-Ýorkdan London şäherine...
BIZNES

Söwda üçin täze ulgam: kart we nagt pul zerur däl

Dünýäniň öňdebaryjy “Amazon” söwda saýty we kompaniýasy täze bir funksiýa hödürleýär. Ösen ulgama laýyklykda, ABŞ-nyň Sietl şäherindäki “Amazon Go” bazarlarynda müşderiler satyn alan harytlaryny diňe...
DÜNÝÄ

Dünýäniň iň uly skeleti satylýar

Amerikanyň Nýu-Ýork şäherinde 67 million ýyllyk “Tirannozawr Rex” atly dinozawryň skeleti satuwa çykarylar. Bu söwda satuwyny “Christie’s” söwda öýünde 6-njy oktýabrda satylar. Takmynan 6-8 million...
BIZNES

100 müň adamy işe alar

Baş Redaktor
Amazon kompaniýasy satuwlaryň köpelmegi paýnamalaryň artmagy netijesinde ABŞ-da we Kanadada 100 müň adamyny işe alar. Epidemiýa döwründe öýlerinde bolan adamlar onlaýn söwda saýtlaryna uly gyzyklanma...
DÜNÝÄ

BMG-niň Baş Assambleýasy öz işine başlaýar

Baş Redaktor
Dünýäde ýüze çykan pandemiýa sebäpli, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy nobatdaky 75-nji sessiýasy wirtual görnüşde geçiriler diýip, BMG-niň habar gullugy habar berýär. Şu gün başlanjak...
MEDENIÝET

73-nji Kann film festiwalynda saýlama yglan edildi

Şu ýyl 73-nji gezek geçiriljek Kann film festiwalynda koronawirusyň ýaýramagy sebäpli festiwal programmasyndaky käbir filmler; Wenesiýa, Toronto, Nýu-Ýork we San Sebastian ýaly festiwallarda “Kann 2020”...
DÜNÝÄ

Gonkong iň köp syýahat edilen şäher

vepa
Beýik Britaniýanyň “Euromonitor International” kompaniýasy 2019-njy ýyl boýunça iň köp syýahat edilen şäherleriň sanawyny taýýarlady. Bu sanawda kerweniň başyny Gonkong şäheri çekýär. Bu şähere bir...
JEMGYÝET

Türkmenıstanyň wekiliýeti Nýu-Ýork Şäherine iş Sapary Başlady

vepa
2019-njy ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisine gatnaşmak üçin...
JEMGYÝET

Küýze we miweler 60 million dollara satyldy

vepa
Nýu-Ýork şäherindäki «Kristis» auksionynda fransuz suratkeşi Pol Sezanyň «Küýze we miweler» atly işi 59,29 million dollara satyldy. Şeýlelikde, bu eser 13-nji maýdaky iň gymmat çeperçilik...
JEMGYÝET

Nýu-Ýork ― dünýäsiniň tehnologiýa şäheri

vepa
Angliýanyň halkara maslahat beriş guramasy bolan «Savillisiň» her ýyl düzýän «World Best Tech Cities» sanawynyň 2019-njy ýyldaky tapgyrynda birinji orny ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheri eýeledi. Ol...