Tag : Türkmen gelin-gyzlary

HABARLAR

USAID 12-NJI MERKEZI AZIÝA SÖWDA FORUMYNY GAZAGYSTANDA GEÇIRÝÄR

Astana, Gazagystan, 2022-nji ýylyň 12-nji oktýabry – Bu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasy (USAID) “Gümrük hyzmatlaryny sanlaşdyrmak: Kagyzsyz söwda ýoly” atly 12-nji Merkezi Aziýa söwda forumyny Gazagystanyň Astana şäherinde...
SÖHBETDEŞLIK

Çaryguly Hommadow: “Ependi aga” bilen söhbetdeşlik

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty üçin geçirýän söhbetdeşligimiziň bu gezekki myhmany Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussady, Türkmenistanyň at gazanan artisti...
SÖHBETDEŞLIK

Röwşen Amanow: Aýdyma baglanan ömrüm

Baş Redaktor
Aýdym-sazlaryň jadylaýjy gudraty hakynda söhbetdeşligimiziň her sanynda size ýetirip durýarys. Aýdym-sazlar adamyň ykbalyna ornan bir gudrat.  Onuň gudraty  hakda näçe gürrüňler edilse hem azlyk edýär. ...
SÖHBETDEŞLIK

Rüstem Hallyýew – sungata baglanan ykbalym!

Baş Redaktor
Aýdym-sazyň jadylaýjy güýji islendik adama täsirini ýetirýär. Bu jadyly sungat her bir adamyň dosty, göwün syrdaşy diýsek hem ýerine düşer. Çünki, aýdym-saz ynsanyň gamlanan, pikirlenen,...
JEMGYÝET

Ilat ýazuwy üçin raýatlar işe çekiler : Planşetli ilatdan soraşdyrma

Baş Redaktor
Ilat ýazuwyny (synaglaýyn ilat ýazuwyny goşmak bilen) geçirmek, alnan maglumatlary toplamak we gaýtadan işlemek üçin işgärleri wagtlaýyn işe çekmegiň, olara berilýän birwagtlaýyn tölegi hasaplamagyň we...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Boş iş orunlary boýunça bildiriş

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzdaky hususy pudakda hem-de daşary ýurtly halkara guramalaryň, ilçihanalaryň yglan edýän boş iş orunlary baradaky habarlary mundan beýläk “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

ÝUNISEF konsultant gözleýär

Ata Watan Eserleri
ÝUNISEF-iň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda ÝUNISEF-iň alyp barýan işiniň taryhyny belläp geçmek üçin neşir we degişli metbugat önümlerini döretmek üçin konsultant işe almak göz öňünde tutulýar....
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyda täze iş orunlary

Ata Watan Eserleri
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipelere hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (hukukçy). Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary...
MEDENIÝET

Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat ýyldyzlary bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Türkmen ýyldyzlary bilen söhbetdeşlige biz...
BILIM

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Baş Redaktor
Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol...
BILIM

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kemping, kafe, gara öýleri goýmak….

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 15-nji maýyndaky 12332 belgili Kararyna laýyklykda, Serdar-Bereket etraplarynyň aralygynda gurulmaly desganyň sanawy Balkan gazetinde berilýär. Gazediň  13.03.2021 senesindäki bildirişe görä, bu...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Maşgala kodeksine üýtgetmeler giriziler

Baş Redaktor
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygynda ýaş nesli mynasyp terbiýelemegiň üstünlikleriň girewi bolup durýandygyny nygtap, maşgala gymmatlyklaryna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi....
TEHNOLOGIÝA

Jemi 2 million 318 müň 602 gezek: 2020-nji ýylyň maglumaty

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty 2020-nji ýylda özüniň okyjylarynyň sanyny ep-esli artdyrdy, ýurdumyz baradaky habarlary  we global täzelikleri her gün on müňlerçe okyjylara gyzgyny...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy

Baş Redaktor
Düýn  Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Sanly ulgam merkezine baryp, bu ýerde  alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. Häzirki döwürde bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek...
MAKUL KLIPLER

Gülälek Gulmyradowa: Sada Duýgy

vepa
https://atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/gulalek.mp4   «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, Türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň aýdymçysy Gülälek Gulmyradowanyň Sada duýgy şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere...
MAKUL KLIPLER

Begmyrat Annamyradow : Seni söýerin

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/bega1.mp4 Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi Begmyrat Annamyradowyň “Seni söýerin” şekilli aýdymynyň dowamyna  Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp...
MAKUL KLIPLER

Begler Nurberdiýew “Gülüm”

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/begler2.mp4 Aýdymçy, talyp ýigidimiz Begler Nurberdiýewiň “Gülüm” şekilli aýdymynyň dowamyna Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa edip bilersiñiz. Begler Nurberdiýew: Diňe öňe...
MAKUL KLIPLER

Akmuhammet Hanow «Söýgi sazy»

Baş Redaktor
https://www.atavatan-turkmenistan.com/wp-content/uploads/klipler/ahanow1.mp4   Biz Size Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammet Hanowyň «Söýgi sazy» atly şekilli aýdymyny ýetirýäris. Dowamy Atavatan Tv You Tube kanalyndan şu ýere basyp tomaşa...
JEMGYÝETSENIŇ TÄLEÝNAMAŇ

Hepdelik täleýnama (8-14-fewral)

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 8-14-nji fewraly aralygynda hepdelik täleýnamanyň synlary. Bu hepde hamal, sowur, jöwza, seretan, eset, sünbüle, mizan, akrap, kowus, jedi, daluw, hut ýyldyzy astynda doglanlara...