Tag : ABŞ

TEHNOLOGIÝA

Hindistan Aýa astronawt iberer

Kosmos giňişligini öwrenmekde Russiýa, ABŞ, Hytaý ýaly döwletleriň hataryna goşulan Hindistanyň hökümeti 2040-njy ýylda Aýa astronawt ibermegi meýilleşdirýär. Şeýle hem kosmos maksatnamalaryny giňeltmek isleýän Hindistanyň...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Singapuryň, Maltanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Gruziýanyň, Owganystanyň telekeçileri “Türkmennebit”...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 69-sy hasaba alyndy.Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň, Gonkongyň telekeçileri “Türkmennebit” döwlet konserniniň tehnologik...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda saglygy goraýyş ulgamynda ähtnama gol çekildi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyñ Döwlet sekretarynyñ Günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça kömekçisi Donald Lu, ABŞ-nyň Saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary departamentiniň, ABŞ-nyň Halkara ösüş guramasynyň we ABŞ-nyň...
BIZNES

USAID Türkmenistanda maýa bazarlaryň ösdürilmegini goldaýar

ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça guramasy (USAID) Aşgabat gazna biržasy (AGB) bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde hünärmenlere dellalçylyk hyzmatlary we gymmatly kagyzlaryň emissiýasy boýunça okuwlary üstünlikli tamamlandyklary üçin şahadatnamalary gowşurdy. Okuwlar...
BILIM

Birleşen Arap Emirlikler :Abraýly ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Türkmenistanyň ýakynda halkara uçar gatnawlaryny tapgyrlaýyn açýandygyny, şol döwürde bolsa ilkinji nobatda Germaniýa we Birleşen Arap Emirliklerine uçar gatnawlarynyň ýola goýulýandygyny hasaba alyp köp sanly...
BILIM

Hytaý: Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Hytaýyň  diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...
DÜNÝÄ

ABŞ-da tekjede 1 gamburger 5 ýyl saklandy

Ata Watan Eserleri
ABŞ-ly bir aýal 5 ýyldan soň tekjesinde ýatdan çykaran gamburgerini tapdy. Gamburgeriň satyn alan günündäki ýaly täzeligine meňzeýändigini aýdýan aýal: “Daş ýaly berkdi, men onuň...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ylmy maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň...
BILIM

Fulbraýt Mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek maksatnamasy

ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän 2023-nji ýyl üçin...
MEDENIÝET

Zendaýanyň mum heýkeli ýasaldy

Ata Watan Eserleri
Meşhur aýdymçy we aktrisa Zendaýanyň mum heýkeli, Amerikadan soň indi Londondaky “Madame Tussauds” muzeýi üçin ýasaldy. Amerikaly aktrisa we aýdymçy Zendaýanyň mum heýkeli, bir-birinden meşhur...
MEDENIÝET

Nýu-Ýork uniwersitetinde Teýlor Swift öwreniler

Ata Watan Eserleri
Nýu-Ýork uniwersitetiniň “Clive Davis” instituty 2022-nji ýylyň ýaz möwsüminden başlap Teýlor Swift hakda leksiýa berlip başlanýar. Bu okuwda Swiftiň sazanda, telekeçi, aýdymçy we pop nyşany...
BILIM

Amerikada Talyp haky bilen bilim almak isleýärsiňizmi: Fulbraýt maksatnamasy

Baş Redaktor
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda talyp haky bilen master derejesini almak isleýärsiňizmi? Onda Size Fulbraýt maksatnamasy garaşýar. Magistr derejesini almak boýunça Fulbraýt maksatnamasy üçin 2023-2024-nji okuw ýyly...
TEHNOLOGIÝA

“Google”-yň girdejisi rekord goýdy: Paýnamalar köpeldi

Ata Watan Eserleri
ABŞ-nyň tehnologiýa ägirdi “Google”-yň girdejisi 2021-nji ýylda rekord goýdy. Kompaniýanyň girdejisi soňky çärýekde 32 göterim, ýylyň dowamynda bolsa 41 göterim ýokarlandy. “Google”  kompaniýasynyň girdejisi 2021-nji...
MEDENIÝET

Asyl “Möý adam” komiksiniň ýekeje sahypasy rekord bahada satyldy

1984-nji ýylda çykan “Möý adam” asyl degişmesiniň bir sahypasy ABŞ-nyň Tehas şäherinde geçirilen auksionda rekord bahada satyldy. Epidemiýanyň başyndan bäri meşhur medeni nyşanlaryň auksiony rekord...
BIZNES

Bill Geýtsden arassa energiýa üçin 15 milliard dollar maýa goýumy

“Microsoft” kompaniýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts tarapyndan goldanýan hususy jemgyýetçilik gaznasy bolan “Breakthrough Energy Catalyst” ABŞ, Angliýa we Ýewropa Bileleşigi boýunça arassa energiýa tehnologiýa taslamalaryna 15...
TEHNOLOGIÝA

Marsda “Perseverance” bozuldy

Ata Watan Eserleri
“NASA”-nyň Mars gözlegçisi “Perseverance” kosmos ulagy heläkçilige uçrady. Gyzyl planetada gaýa nusgalaryny ýygnýan “Perseverance”-iň nusgalaryny saklaýan ýerinde daşlar ýygnandy. “Perseverance” 2021-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri,...
TEHNOLOGIÝA

Türkiýäniň ilkinji hemrasy “Grizu-263A” uçurylar

“Zonguldak Bülent Ecevit” uniwersitetiniň (BEU) inženerçilik fakultetiniň talyplaryndan ybarat bolan “Grizu-263” kosmos topary tarapyndan döredilen Türkiýäniň ilkinji jübüt hemrasy “Grizu-263A” 13-nji ýanwarda “SpaceX Falcon 9”...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiyä 2021-nji ýylda 29 million syýahatçy geldi

Ata Watan Eserleri
Türki halklaryň medeniýeti we sungaty boýunça halkara guramasy bolan TÜRKSOÝ tarapyndan 2022-nji ýylda Türkiýäniñ “Bursa şäheri türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýip yglan edilmegi mynasybetli, 2021-nji ýylyñ 29-njy dekabrynda Bursanyñ Merinos...