Tag : maglumat hyzmatlary

BIZNES

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň “Rosgeologiýa” paýdarlar jemgyýeti bilen gazylyp alynýan peýdaly magdanlary gözlemek işini alyp barmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow...
BIZNES

Birža täzelikleri: gazak işewürleri nah ýüplük satyn aldy

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 167-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Beýik Britaniýanyň, Singapuryň, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Owganystanyň...
SIZDEN GELENLER

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...
BIZNES

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...
DÜNÝÄ

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...
BIZNES

Russiýa Türkmenistandan pomidor importyny artdyrýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasy daşary ýurtlardan dürli gök-bakja önümleriniň importuny artdyrmagy göz öňünde tutdy. Russiýanyň gök bakja önümleriniň importuny artdyrýan ýurtlarynyň sanawynda Türkmenistan hem bar. Russiýanyň Azyk...
BIZNES

2022-nji ýylyň ilkinji 2 aýynyň makro görkezijileri

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işler boýunça hasabatlar berildi. “Watan” habarlar...
PEÝDALY MASLAHAT

«Mähriban zenan» atly täze möhletli goýum hödürlenilýär

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky eziz eneler, mähriban gelin-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen gutlap, ýörite açylan «Mähriban zenan» atly täze möhletli goýumyny hödürleýär. Bu barada “Türkmenistan”...
BIZNES

Halkara maýa goýum forumy geçiriler

Ata Watan Eserleri
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bu barada...
SIZDEN GELENLER

Oba hojalygynda düýpli özgertmeler

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalygynda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Döwlet tarapyndan oba zähmetkeşlerine berilýän hemmetaraplaýyn goldawyň netijesinde, täze döwürde diňe bir pagtanyň, bugdaýyň we şalynyň...
BIZNES

Işewür zenanlar üçin mugt onlaýn sapak

Ata Watan Eserleri
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) ýolbaşçylary we telekeçileri, şeýle hem ýokary we orta ýolbaşçylary “Işewür zenanlar” – “Ýerine ýetiriji ýolbaşçy” başlangyjynyň çäklerinde zenan ýolbaşçylara...
BIZNES

Birža täzelikleri: polipropilen we polietilen satyn alyndy

Ata Watan Eserleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň72-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýanyň, Şweýsariýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Gonkongyň, Maltanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky...
BIZNES

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...
BILIM

Gruziýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri 2022

Baş Redaktor
Gruziýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan kabul edilýän “Dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawy-2022”...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara guramalaryndan iş orunlary

Türkmenistanda hereket edýän halkara guramalary täze iş orunlary boýunça bildirişler çap etdiler we iş mümkinçiligini hödürleýär. Şol bildirişlere laýykykda, Migrasiýa boýunça halkara guramasy taslama boýunça...
BIZNES

Birža täzelikleri: daşary ýurt işewürleri suwuklandyrylan gaz satyn aldylar

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti...
BIZNES

Hususy pudagyň wekilleri Aşgabatda gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň   Prezidenti  Gurbanguly  Berdimuhamedow 10-njy fewralda Aşgabat şäherinde täze desgalaryň taslamalary we gurluşygy bilen tanyşlygynyň barşynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat bilen çykyş...
BIZNES

Bäsleşikli söwda: 12 desga hususylaşdyrylar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2022-nji...
BIZNES

Birža täzelikleri: az kükürtli ýangyç mazudyna uly isleg

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Şweýsariýanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...
BIZNES

2010-2021: 627 desga hususylaşdyryldy

Ata Watan Eserleri
Milli ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz bölegini ösdürmekde döwlet eýeçiligindäki kärhanalary hususylaşdyrmak işine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan boýunça 2010-njy ýyldan 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli döwlet eýeçiligindäki...