TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Oba  hojalyk ekinleri

Türkmen hususyýetçileri 10 müň tonnadan gowrak pomidor eksport etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda oba-hojalyk ekinlerini ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdirmäge Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary işjeň gatnaşýarlar. Olar tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän pomidorlar daşary ýurtlarda uly islegden peýdalanýar. Bu barada...

Oba hojalyk ekinleri zyýankeşlerden goramagyň esaslary

Ekerançylygyň häzirki ösýän döwründe oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramak döwrüň derwaýys çözülmeli meseleleriniň biridir. Sebäbi dünýä möçberinde zyýankeşler, kesel emele getirijiler we haşal otlar tarapyndan...

Oba hojalygynda uçarmansyz tehnologiýanyň gözegçiligi

Oba hojalyk önümçiliginde uçarmansyz uçarlar ekin meýdanlaryny gözegçilikde saklamak, ekinleri zyýan berijilerden goramak,  surata almak we ekin meýdanlaryň talaba laýyk düzümini kesgitlemek hem-de olary wideo...

Ekerançylykda ekin dolanyşygyny netijeli guramagyň ähmiýeti

 Häzirki wagtda adamlaryň oba hojalygynda öndürilýän ter we ýokary hilli önümlere bolan islegleri has-da artýar. Olaryň artýan isleglerini kanagatlandyrmakda, oba hojalygynda peýdalanylýan ýerleriň gurplylygyny ýokarlandyrmakda,...