Tag : türkmenistan daşary ýurt okuwlary 2021

BILIM

Amerikada stipendiýaly magistr mümkinçiligi:Fulbraýt maksatnamasynda soňky birnäçe gün

Baş Redaktor
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda stipendiýaly magistr derejesini almak üçin  uly mümkinçilik.Bu ýurdyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň web saýtyndaky habara görä, 2024-2025-nji ýyl üçin Fulbraýt maksatnamasy boýunça magistr derejesini...
BILIM

Rusýa : Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Daşary ýurt döwletlerinde berlen bilim hakyndaky resminamalaryň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan bellenen käbir kadalar bar.  Şonda käbir daşary ýurt uniwersitetleriň käbir bölümlerinde bilim...
BILIM

Täze sanaw : Türkiýeden 28 uniwersitet halkara sanawa girdi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň goşmaça sanawyna-  Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″...
BILIM

Diplom ykrar üçin täze sanaw: Moskwanyň “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022 :neşir edildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan  “Moskwanyň ýokary okuw jaýlar boýunça halkara öňdeligi düzýän sanaw “Üç uniwersitetiň missiýasy” – 2022″ sanawy kabul edildi.  Öň Size habar berişimiz...
BILIM

Täze karar : pandemiýa döwründäki daşary ýurt diplomyny ykrar etmek

Baş Redaktor
Türkmenstanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda...
BILIM

Diplomy ykrar edilýän halkara uniwersitetleriň sanawy-2023

Baş Redaktor
Köp sanly okyjylarymyzyň haýyşlaryny hasaba alyp, 2023-nji ýylda dünýäniň dürli künjeklerindäki 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän uniwersitetleriň doly sanawyny Size täzeden ýetirýäris. Bu habaryň...
BILIM

Diplom ykrar etmek: Gerekli resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belgili buýrugy bilen tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2019-njy ýylyň 13-nji aprelinde 1212 san bilen...
BILIM

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkiýäniň 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny  bu habarymyz bilen Size ýetirýäris. Biz  2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň   12-sine şeýle habary ilkinji...
BILIM

Türk uniwersitetleri täze okuw ýyly üçin talyp kabul etmäge başlaýar

Baş Redaktor
Täze ýylyň gelmegi bilen esasan hem orta mekdepleriň soňky synpynda okaýan okuwçylar üçin ýokary okuw mekdeplerine girmek  bilen baglanşykly gyzgalaňly möwsüm başlaýar. Şonda ýaş oglan-gyzlarymyzyň...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe wizasy üçin goşmaça resminama talap ediler

Baş Redaktor
Türkiýe döwletine wiza almak isleýän raýatlarymyz 3 Ýanwar 2023 senesinden başlap öňki talap edilýän resminamalardan daşgary goşmaça bir resminama hem tabşyrmaly bolarlar. Bu barada Türkiýe...
BILIM

Sungat işgärleri üçin ýörite Stipendiýa : ABŞ-da gysga wagtlyk okuw

Baş Redaktor
Sungat işhärleri üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda gysga wagtlyk okuw maksatnamasy yglan edildi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň resmi web saýtynda bellenip geçilýär. Habarda bellenişina görä,...
BILIM

Türkmenistanyň Serhet instituty 2023: Sizi okuwa çagyrýar!

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Serhet institutyna 2023 — 2024-nji okuw ýyly üçin okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda habar berilýär. Habarda turkmenmetbugat.gov.tm saýtyna salgylanyp...
BILIM

Aýda 1700 ýewro talyp haky bilen Fransiýada okamak isleýäňizmi?

Baş Redaktor
Fransiýa daşary ýurtly talyplary «Eiffel Excellence Scholarship» atly talyp hakly maksatnama esasynda magistratura we doktorantura okuwa çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň resmi web saýtynda...
BILIM

“Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy başlaýar

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurt talyplary üçin örän uly mümkinçilikler berýän, Türkiýäniň hökümet maksatnamasy bolan “Türkiye Bursları 2023” talyp haky maksatnamasy  ýakynda başlaýar. Türkiýe,...
BILIM

Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-da gysga möhletli okuw

Baş Redaktor
Häzirki wagtda “Ýaş talyp zenan ýolbaşçylar üçin ABŞ-ny öwreniş institutlary (SUSI)” maksatnamasynyň “Daşky gurşaw meseleleri” boýunça 2022-nji ýyl üçin anketalary kabul etmek dowam edýär. ABŞ-nyň...
BILIM

Çagalary döwlet umumybilim edaralarla kabul etmegiň tertibi nähilli?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Çagalary döwlet umumybilim edaralaryna kabul etmegiň Tertib tassyklandy. Bu Tertip, Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2022-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda çykaran 322 belgili  Buýrugy...
BILIM

Fewral aýynda uniwersitede başlamak isleýänlere: Özýegin uniwersiteti

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän talyplar üçin goşmaça mümkinçilik! Mälim bolşy ýaly 2022-nji ýyl üçin Türkiýede okuwa kabul edişlik möwsümi tamamlandy. Emma Siz Türkiýede okamak üçin...
BILIM

Türkiýäniň halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri :2023

Baş Redaktor
Dünýäniň iň abraýly okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýeden bu ýyl 61 uniwersitet girdi. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 7 uniwersitetiň goşmaça bu sanawa girendigini görkezýär....
BILIM

Dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri-2023: Türkmenistandan 3 habarçy agza

Ata Watan Eserleri
Her ýyl «Times Higher Education (THE)» britan žurnaly tarapyndan dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy çap edilýär. 2023-nji ýyl üçin çap edilen sanawda Türkmenistanyň...
BILIM

Daşary ýurt Diplomlary: Ykrar etmek üçin Resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Daşary Ýurt Döwletinde berlen Diplomy Türkmenistanda ykrar etdirmek üçin zerur resminamalaryň sanawyny biz saýtymyza öň birnnäçe gezek ýerleşdiripdik. Halkara uçar gatnawlarynyň adaty tertipde başlamagy bilen...