Tag : gerekli resminamalar

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Daşary ýurda gitmek üçin biometriki pasport :Gerekli resminamalar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň raýatynyň biometrik maglumatly pasporty barada bize gelip gowuşýan birnäçe soraga jogap hökmünde Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň resmi internet (www.migration.gov.tm)  sahypasyna ýerleşdirilen maglumaty okyjylarymyza ýetirýäris....
BILIM

Daşary ýurt döwletlerinde berlen diplomy ykrar etmek:resminamalaryň sanawy

Baş Redaktor
Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar etmegiň täze sanawy kabul edildi. Şeýlelikde öň bar bolan zerur resminamalaryň sanawyna käbir üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. Türkmenstanyň Bilim ministriniň...
BIZNES

“Rosgeologiýa” Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň “Rosgeologiýa” paýdarlar jemgyýeti bilen gazylyp alynýan peýdaly magdanlary gözlemek işini alyp barmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow...
SIZDEN GELENLER

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...
BIZNES

Türkmen telekeçileri täze şertnamalar baglaşdy

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan serginiň we maslahaty geçirilýär. Häzirki wagtda bu birleşme ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde...
DÜNÝÄ

Türkmen telekeçileri: sanlar we maglumatlar

Ata Watan Eserleri
Şu gün öz işine başlan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi dowam edýär. Ýurduň altyn gaznasyna öwrülen...
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly soltan kebaby

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 2 sany ýaýylan hamyr 400 gram towuk döşi 400 gram towuk eti 1 sany sogan 2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi...
PEÝDALY MASLAHAT

Köp suw içmek peýdalymy?

Ata Watan Eserleri
Bedenimiziň agramynyň takmynan 60 göterimini emele getirýän suw, kisloroddan soň adam ömri üçin iň möhüm talap hökmünde görkezilýär. Suwuň peýdalary tükeniksiz; Toksinleri arassalaýar, bedeniň gyzgynlygyny...
PEÝDALY MASLAHAT

Lezzetli gowrulan badamjan we burç

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram gök burç (11 sany ajysyz) 600 gram badamjan (6 sany orta boý) 2-3 sany orta boý sogan 3-4 sany orta boý...
PEÝDALY MASLAHAT

Gözüň aşagyndaky gögermeler nädip emele gelýär?

Ata Watan Eserleri
Gözüň aşaky gabaklaryň aşagyndaky gara tegelekler diýlip atlandyrylýan bu ýagdaý erkeklerde we aýallarda köp bolýar. Gözüň aşagyndaky gögermeler, köplenç gözüň aşagyndaky haltalar bilen bilelikde adamyň...
PEÝDALY MASLAHAT

Şahsy hyjuwyňyzy nädip artdyryp bilersiňiz?

Ýerine ýetirmek isleýän arzuwlaryňyz ýa-da ýetmek isleýän uly maksatlaryňyz bar, ýöne höwesiňiz pes bolany üçin hereket edip bilmersiňiz. Höwesiňizi artdyrmak we arzuwlaryňyza ýetmek üçin bu...
PEÝDALY MASLAHAT

Bölünýän saç uçlarynyň öňüni nädip almaly?

Saglyk we gözellik barada aýdylanda, suwuň peýdalary çäksizdir. Köp suw içmek bedenimizi içerden nemlendirýär, çyglylygyny saklaýan deri ýumşak we ýagty bolýar, hatda energiýa derejämiz suw...
PEÝDALY MASLAHAT

Ezo gelin çorbasy

Gerekli önümler: 1 bulgur merjimek 1 käse tüwi 1 käse bulgur 1 nahar çemçesi pomidor pastasy 2 nahar çemçesi  ýag 2 nahar çemçesi mesge 1...
PEÝDALY MASLAHAT

Saçyň dökülmeginiň öňüni almagyň  aňsat usullary

Durmuşyň çalt depgini, howa şertleri, sagdyn iýmitlenmezlik we stres … Bular saçyňyzyň ýaşaýyş güýjüni ýitirmegine we gaçmagyna sebäp bolup biljek birnäçe sebäplerdir. Saçyň dökülmegi tebigy...
PEÝDALY MASLAHAT

Almaly tort

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 3 sany ýumurtga 1,5 bulgur şeker tozy 3 bulgur ýag 1 çaý çemçesi darçyn 1 sany wanilin 1 sany gabartma tozy 2 bulgur...
PEÝDALY MASLAHAT

Zeýtun ýagly noýba

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 400 gram arassalanan gyzyl noýba 8 nahar çemçesi zeýtun ýagy 1 sany sogan 1 sany käşir 2 sany ýeralma 1 çaý çemçesi pomidor...
PEÝDALY MASLAHAT

Sagdyn deriniň syrlary

Ýaşymyz ulaldygyça derimiz hem bütin bedenimiz ýaly garraýar. Deriniň garramagy bizi biynjalyk edip biler, sebäbi daşardan aňsatlyk bilen görünýär. Sagdyn deri üçin näme etmeli …...
PEÝDALY MASLAHAT

Düwürtik bejergisi nähili edilmeli?

Ata Watan Eserleri
Öýde ideg nähili edilmeli? Düwürtikleriň öňüni almak we arassalamak üçin öýde synap boljak birnäçe öz-özüňe ideg çäreleri bar. Düwürtikleriň döremeginiň öňüni almak üçin öýde edip...
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly makaron

Ata Watan Eserleri
Gerekli önümler: 250 gram makaron 3 nahar çemçesi ýag 1 sany sogan 3 bölek towuk eti 2 bulgur süýt (400ml) 1 çaý çemçesi krahmal 2...
PEÝDALY MASLAHAT

Deri tegmilleri nädip döreýär?

Ata Watan Eserleri
Deriniň käbir ýerlerinde adaty ýagdaýdan has köp melanin öndürilende deride gara tegmiller ýa-da giperpigmentasiýa ýüze çykýar. Melanin gözlere, derä we saçlara reňk berýän ýörite pigmentdir....