TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Garaşsyz

Milli ykdysadyýetimiziň ygtybarly daýanjy

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan häzirki wagtda öz ösüşiniň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne ynamly gadam basdy. Döwlet Baştutanymyz mähriban Watanymyzyň asudalygyny we howpsuzlygyny, durmuş-ykdysady...

Ýurdumyzda ýene-de bir bilim ojagy döredilýär

Ata Watan Eserleri
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýylsaýyn ösüp-özgerip, ykdysady taýdan ösýän döwletleriň hatarynda dünýäde giňden ykrar edilýär. Munuň özi, ilkinji nobatda, häzirki zaman ylmy bilen ýüki ýeten...

Bilimli ýaşlar geljegimizdir

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ylym-bilim ulgamyny ösdürmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Ýaş nesillerimize bilim-terbiýe bermekde mugallymlar yhlasly zähmet çekýärler. Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy...

Temmäkiden azatlyk-sagdynlyk hem abatlyk

Ata Watan Eserleri
Döwletli Diýarymyz sagdyn raýatlaryň, has kämil ýaş nesilleriň, ömür dowamlylygy artyp uzak ýaşaýan adamlaryň mekany hökmünde tanalýar. Bu Garaşsyz Türkmenistanda sportuň we bedenterbiýäniň okgunly ösdürilmegi,...

Adam hukuklarynyñ halkara güni

Bütindünýä ýüzüniň gaýtalanmajak gymmatlygy bu adam we wagtdyr. Şeýlelikde,  geljegi nazarlaýan oňyn başlangyçlary öňe sürýän hormatly Prezidentimiz ýurt başyna geçen ilkinji gününden başlap “Döwlet –...

Çagalaryň arasynda halkara surat bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli yglan edilýän halkara döredijilik bäsleşikleriniň üstüne ýene biri goşuldy. «Türkmenistan» gazetinde şu gün ― 25-nji ýanwarda  çap edilen bildirişde Türk­me­nis­ta­nyň­...

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we...

Diplom Ykrar Etmek üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

vepa
Daşary ýurt döwletiniň ýokary we orta hünär okuw mekdebi tarapyndan berlen Resminamany Türkmenistanyň çäginde ykrar etmek işini geçirmek üçin zerur resminamalaryň sanawy şu aşakdakylardan ybaratdyr:...

Hiç Haçan Ýeke Naharlanmaň

vepa
Keýt Ferrassiniň "Hiç haçan ýeke naharlanmaň" eseri "Biznes reklama" gazetinde dowamly çap edildi. Terjime eden Seýitmyrat Geldiýew. Türkmen okyjylaryň arasynda bu esere bolan uly gyzyklanmany...